Jeste? tutaj:

2010

Drukuj

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: ?WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU w EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE”

Dyrektywa 2004/101/WE? Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 pa?dziernika 2004 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE ustanawiaj?c? system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzgl?dnieniem mechanizmów projektowych Protoko?u z Kioto (tzw. ?dyrektywa ??cz?ca”), , umo?liwia prowadz?cym instalacje obj?te wspólnotowym systemem...

wi?cej »

Dost?p do Krajowego Rejestru Uprawnień zosta? wstrzymany

Krajowy Administrator informuje, ?e ze wzgl?dów bezpieczeństwa dost?p do Krajowego Rejestru Uprawnień zosta? zawieszony. Strona internetowa Rejestru nie b?dzie dost?pna do godziny 9:00 w poniedzia?ek 13.12.2010 r.Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostro?no?ci przy przegl?daniu poczty elektronicznej i nie reagowanie na ewentualne próby wy?udzenia...

wi?cej »

Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska dotycz?ce sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdro?eń (JI)

W dniu 30 listopada 2010 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2010, Nr 225, poz. 1472) rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sprawozdania z monitorowania projektu wspólnych wdro?eń i raportu z weryfikacji liczby jednostek? redukcji emisji powsta?ych w wyniku realizacji projektu wspólnych wdro?eń. Wchodzi ono w...

wi?cej »

Informacja dla u?ytkowników Krajowego Rejestru Uprawnień

Szanowni Państwo, ? W zwi?zku z pojawieniem si? informacji na temat próby wykorzystania wirusa o nazwie NIMKEY, który rejestruje poufne dane u?ytkowników takie, jak login i has?o, informujemy, i? wirus ten mo?e by? równie? wykorzystany do przechwycenia danych umo?liwiaj?cych dost?p do rachunków w Krajowym Rejestrze Uprawnień. ? Wi?cej informacji na...

wi?cej »

Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska dotycz?ce wniosku o wydanie listu popieraj?cego projekt wspólnych wdro?eń (JI)

W dniu 12 listopada 2010 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1406) rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 25 pa?dziernika 2010 r. w sprawie wniosku o wydanie listu popieraj?cego projekt wspólnych wdro?eń. Wchodzi ono w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia. Niniejsze rozporz?dzenie znajduje si? w dziale Prawo->Akty...

wi?cej »

Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska dotycz?ce projektów wspólnych wdro?eń (JI)

W dniu 10 wrze?nia 2010 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2010, Nr 167, poz. 1132) rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów przedsi?wzi??, które mog? by? realizowane jako projekty wspólnych wdro?eń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wchodzi ono w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia. Niniejsze...

wi?cej »

Uprawnienia do emisji obj?te zastawem rejestrowym

Krajowy Administrator zwraca uwag?, aby podmioty zainteresowane dokonywaniem transakcji maj?cych za przedmiot uprawnienia do emisji, wykaza?y si? nale?yt? staranno?ci? i sprawdzi?y status tych?e uprawnień w Rejestrze zastawów. Uprawnienia do emisji stanowi?c zbywalne prawa maj?tkowe mog? bowiem zosta? obj?te zastawem rejestrowym w celu zabezpieczenia...

wi?cej »

KRAJOWA BAZA O EMISJACH GAZóW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

Krajowy o?rodek bilansowania i zarz?dzania emisjami, realizuj?c zadania wynikaj?ce z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy*, które dotycz? prowadzenia Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, udost?pnia na stronie internetowej pod adresem http://www.krajowabaza.kobize.pl mo?liwo?? dokonania rejestracji w Krajowej bazie. Ustawa nak?ada...

wi?cej »

Najnowsze opracowanie KASHUE-KOBiZE pt.: ?JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND”

Niniejsze opracowanie stanowi przet?umaczony na j?zyk angielski wyci?g z przygotowanego w maju 2010 roku przez KASHUE-KOBIZE opracowania pt.: ?PROJEKTY WSPóLNYCH WDRO?E? – MO?LIWO?CI REALIZACJI W POLSCE”. Przet?umaczona cz??? przewodnika (odpowiadaj?ca rozdzia?owi 4), dotyczy kluczowych wytycznych proceduralnych, których celem jest zapewnienie wsparcia...

wi?cej »

三星福彩 广汉市| 固原市| 团风县| 团风县| 洛川县| 罗源县| 泽州县| 遵义市| 卓尼县| 海晏县| 界首市| 康定县| 乌苏市| 喀什市| 建平县| 井冈山市| 南皮县| 富源县| 清远市| 高淳县| 阿鲁科尔沁旗| 汶上县| 舒城县| 沙洋县| 禄劝| 信宜市| 阿巴嘎旗| 延长县| 衡南县| 海门市| 休宁县| 股票| 滦南县| 无锡市| 顺义区| 游戏| 茶陵县| 名山县| 祁东县| 鱼台县| 井研县|