Jeste? tutaj:

2011

Drukuj

Przydzia? uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych

W dniu 23 grudnia 2011 roku Minister ?rodowiska opublikowa? przydzia?y nieodp?atnych uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych, które zostan? wydane w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym. Informacj? o wielko?ciach przydzia?ów mo?na znale?? pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/4613_informacje/17666_informacja_o_uprawnieniach_przyznanych_operatorom_statkow_powietrznych.html. Zgodnie...

wi?cej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje o pierwszych bezp?atnych szkoleniach z zakresu sporz?dzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji: - w dniu 17.01.2012 r. – dla przedstawicieli zak?adów, w których g?ównym rodzajem prowadzonej dzia?alno?ci jest produkcja klinkieru cementowego...

wi?cej »

Szkolenia z zakresu wprowadzania raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Szanowni Państwo!W zwi?zku z obowi?zkiem wynikaj?cym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z pó?n. zm.), Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e w miesi?cach styczeń-luty 2012 roku w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej...

wi?cej »

Wybrane obowi?zki sprawozdawcze wynikaj?ce z przepisów prawa mi?dzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza

Opracowanie zawiera zbiór obowi?zków sprawozdawczych wynikaj?cych z prawa mi?dzynarodowego, unijnego i krajowego w zakresie ochrony powietrza na?o?onych na Polsk? i podmioty. Po przeanalizowaniu postanowień zawartych w ró?nych aktach prawnych wskazano mi?dzy innymi: zakres informacji obj?tych raportowaniem, podstaw? prawn? danego obowi?zku sprawozdawczego,...

wi?cej »

PROJEKTY WSPóLNYCH WDRO?E? – MO?LIWO?CI REALIZACJI

Aktualizacja przewodnika ?Mechanizm Wspólnych Wdro?eń – mo?liwo?ci realizacji w Polsce” zosta?a przygotowana w Krajowym O?rodku Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami (KOBiZE). G?ównym celem przewodnika jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń w Polsce. Aktualizacj?...

wi?cej »

Konsolidacja krajowych rejestrów państw Unii Europejskiej

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z Krajami Cz?onkowskimi Komisja Europejska postanowi?a przesun?? termin konsolidacji rejestrów państw Unii na czerwiec 2012 roku. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Komisji Europejskiej wynika, i? uruchomienie Rejestru Unii zostanie zrealizowane w dwóch etapach. Na pocz?tku 2012 r. zostanie uruchomiony...

wi?cej »

Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zamieszcza dokument: Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2009 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2012. Dokument ten dost?pny jest tak?e w zak?adce: Materia?y do pobrania.

wi?cej »

Zmiana adresu siedziby KOBiZE – ograniczony kontakt!

W zwi?zku ze zmian? adresu siedziby KOBiZE od 17 listopada 2011 do 21 listopada 2011 nast?pi przerwa techniczna w dzia?aniu telefonów oraz poczty elektronicznej. Na czas przerwy technicznej zostan? uruchomione awaryjne telefony komórkowe w godzinach 08:00 - 18:00. Krajowy Rejestr Uprawnień do Emisji: 600-464-197Krajowa Baza o Emisjach Gazów Cieplarnianych...

wi?cej »

三星福彩 科技| 岗巴县| 呼伦贝尔市| 南丰县| 临城县| 织金县| 开鲁县| 名山县| 赤城县| 封丘县| 盐池县| 文安县| 上高县| 安远县| 犍为县| 措勤县| 资源县| 泸定县| 通海县| 浦北县| 盱眙县| 苏尼特左旗| 永寿县| 清远市| 开化县| 临城县| 济阳县| 台北市| 平武县| 阿尔山市| 黔江区| 正蓝旗| 伊金霍洛旗| 临沭县| 汉阴县| 克拉玛依市| 林州市| 铜鼓县| 道真| 安顺市| 大庆市|