Jeste? tutaj:

2012

Drukuj

Procedura przesy?ania informacji w zwi?zku ze zmianami w instalacjach

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zwraca si? z uprzejm? pro?b? o przygotowanie dla ka?dej instalacji obj?tej Krajowymi ?rodkami Wykonawczymi i przes?anie w terminie do 15 stycznia 2013 r. sprawozdania dotycz?cego zmian w instalacji, które mia?y miejsce w 2012 r.Prosimy o wype?nienie powy?szego sprawozdania nawet w przypadku braku jakichkolwiek...

wi?cej »

Opó?nienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Szanowni Państwo, W zwi?zku z opublikowanym dzi? przez Komisj? Europejsk? komunikatem informujemy, ?e w dniach 24-26, 31.12.2012 r. oraz 1.01.2013 r. wykonywanie transakcji oraz dodawanie rachunków do Listy rachunków zaufanych w systemie Rejestru Unii b?dzie zawieszone. W rezultacie oznacza to, ?e: - transakcje zaproponowane po godzinie 16-tej w...

wi?cej »

Opó?nienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Krajowy O?rodek przypomina, ?e zgodnie z art. 32a ust.2 i 3 Rozporz?dzenia Komisji (UE) NR 920/2010 z dnia 7 pa?dziernika 2010 r. ustanawiaj?cego rejestr Unii na okresy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych up?ywaj?ce dnia 31 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 270 z 14.10.2010, z pó?n. zm.), w Rejestrze Unii obowi?zuje 26-cio godzinne...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2012

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2012”, w którym prezentowe s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i...

wi?cej »

Publikacja t?umaczenia roboczej wersji wytycznych dotycz?cych dzia?ań zwi?zanych z przep?ywem danych i systemem kontroli

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e przygotowa? robocze t?umaczenie na j?zyk polski dokumentu Komisji Europejskiej ?Wytyczne dotycz?ce dzia?ań zwi?zanych z przep?ywem danych i systemem kontroli”. T?umaczenie mo?na znale?? na stronie internetowej www.kobize, w zak?adce ?materia?y do pobrania”. Powy?sze t?umaczenie zosta?o...

wi?cej »

Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zamieszcza dokument: Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013. Dokument ten dost?pny jest tak?e w zak?adce: Materia?y do pobrania.

wi?cej »

Opinia w sprawie zatwierdzania planów monitorowania wielko?ci emisji

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e w dniu 29.11.2012 r. na stronie Ministerstwa ?rodowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_11/fe6095be71e1b7f17ddf4e5c58962b40.pdfopublikowana zosta?a opinia dotycz?ca trybu zatwierdzania planów monitorowania wielko?ci emisji. Konieczno?? aktualizacji planów monitorowania,...

wi?cej »

Propozycja prawna zmiany dotycz?cej funkcjonowania operatorów statków powietrznych w systemie handlu uprawnieniami do emisji w 2012 i 2013 roku

W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja Europejska opublikowa?a na swojej stronie internetowej komunikat dotycz?cy czasowego zawieszenia rozliczania uprawnień do emisji przez operatorów statków powietrznych uczestnicz?cych w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Do niniejszego komunikatu za??czona zosta?a propozycja tekstu decyzji komisji, która zawiera...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – pa?dziernik 2012

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – pa?dziernik 2012”, w którym prezentowe s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/CER w pa?dzierniku, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Publikacja t?umaczenia roboczych wersji ogólnych wytycznych dotycz?cych instalacji oraz wytycznych dotycz?cych kwestii zwi?zanych z biomas? w EU ETS.

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e na stronie internetowej: www.ffcsfnc.tw, w zak?adce ?materia?y do pobrania” zamie?ci? t?umaczenia: ogólnych wytycznych dotycz?cych instalacji oraz wytycznych dotycz?cych kwestii zwi?zanych z biomas? w EU ETS. T?umaczenie ogólnych wytycznych dotycz?cych instalacji zosta?o przygotowane...

wi?cej »

三星福彩 泸西县| 缙云县| 宣城市| 昭觉县| 夹江县| 色达县| 西安市| 瑞丽市| 元江| 清徐县| 太谷县| 顺平县| 景宁| 芦山县| 濮阳市| 宣化县| 枞阳县| 庄浪县| 兖州市| 景宁| 慈溪市| 红原县| 留坝县| 仲巴县| 铁岭县| 遂川县| 红原县| 达州市| 湖南省| 永定县| 射阳县| 宁海县| 鲜城| 安塞县| 南漳县| 德清县| 航空| 余江县| 丰原市| 长垣县| 迭部县|