Jeste? tutaj:

2013

Drukuj

Planowane prace techniczne

W zwi?zku z przeprowadzanymi pracami technicznymi w dniach 27.12.2013 od godz. 10 ?do ?29.12.2013 do godz. 10.00 u niektórych u?ytkowników mo?e nast?pi? przerwa w dost?pie do systemu Krajowej bazy. Przerwa ta w wi?kszo?ci przypadków nie powinna trwa? d?u?ej ni? kilka godzin. Jednak?e ze wzgl?du na specyfik? przeprowadzanych prac zak?ada si?, ?e dla...

wi?cej »

Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zamieszcza dokument: Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014.Dokument ten dost?pny jest tak?e w zak?adce: Materia?y do pobrania.

wi?cej »

Aktualizacja polskiej wersji formularza sprawozdania z weryfikacji

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e na stronie internetowej: www.ffcsfnc.tw, w zak?adce ?materia?y do pobrania” zaktualizowa? polsk? wersj? formularza sprawozdania z weryfikacji, przygotowan? przez Komisj? Europejsk?, która b?dzie s?u?y? do weryfikacji emisji gazów cieplarnianych w III okresie rozliczeniowym EU ETS (2013...

wi?cej »

Og?oszenie o wynikach aukcji uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

Aukcja polskich uprawnień do emisji Dnia 16 grudnia 2013 roku gie?da European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadzi?a ostatni? w 2013 roku aukcj? uprawnień do emisji (EUA) na rynku pierwotnym. Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 3 660 500 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji,...

wi?cej »

Opó?nienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Krajowy O?rodek przypomina, ?e w zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? dniami ?wi?tecznymi czas przetwarzania transakcji w Rejestrze Unii ulegnie wyd?u?eniu. Ponadto, ze wzgl?du na przerw? w funkcjonowaniu Mi?dzynarodowego Dziennika Transakcji (ITL) transfery przy u?yciu jednostek Kioto (CER, ERU) nie b?d? przetwarzane w dniach 30.12.2013 r. - 1.01.2014 r.W zwi?zku...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2013

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2013”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

wi?cej »

Publikacja polskich wersji formularzy raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e na stronie internetowej: www.ffcsfnc.tw, w zak?adce ?materia?y do pobrania” zamie?ci? polsk? wersj? formularzy raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji, przygotowan? przez Komisj? Europejsk?, które b?d? s?u?y? do raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych w III okresie...

wi?cej »

Formularz o?wiadczenia o aktualno?ci danych

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporz?dzenia Komisji (UE) Nr 389/20131 oraz pkt 8 ust. 3 i 4 Regulaminu otwierania, administrowania i utrzymywania rachunków w Rejestrze Unii, posiadacze rachunków do 31 grudnia ka?dego roku potwierdzaj?, ?e informacje dotycz?ce ich rachunku s? nadal kompletne,...

wi?cej »

Planowane prace techniczne

W zwi?zku z przeprowadzanymi pracami technicznymi w dniach 11.12.2013 od godz. 12 ?do ?13.12.2013 do godz. 12.00 u niektórych u?ytkowników mo?e nast?pi? przerwa w dost?pie do systemu Krajowej bazy. Przerwa ta w wi?kszo?ci przypadków nie powinna trwa? d?u?ej ni? kilka godzin. Jednak?e ze wzgl?du na specyfik? przeprowadzanych prac zak?ada si?, ?e dla...

wi?cej »

三星福彩 淳安县| 遵化市| 青河县| 如皋市| 霍邱县| 罗甸县| 兰坪| 沈丘县| 白沙| 吉水县| 都兰县| 连江县| 亚东县| 林西县| 望奎县| 沾益县| 天津市| 侯马市| 沧州市| 通海县| 彝良县| 定兴县| 襄汾县| 北安市| 黄浦区| 永登县| 同德县| 和硕县| 什邡市| 铜陵市| 台南县| 丰都县| 靖江市| 施秉县| 萝北县| 武隆县| 易门县| 张掖市| 临夏县| 罗定市| 阳西县|