Jeste? tutaj:

2014

Drukuj

Zmiany przydzia?ów bezp?atnych uprawnień w zwi?zku z now? list? sektorów i podsektorów nara?onych na ucieczk? emisji

W zwi?zku ze zmian? od 1 stycznia 2015 r. listy sektorów i podsektorów nara?onych na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji zaistnia?a konieczno?? ponownego przeliczenia przydzia?ów bezp?atnych uprawnień do emisji dla niektórych instalacji obj?tych Krajowymi ?rodkami Wykonawczymi (K?W). Decyzja Komisji Europejskiej 2014/746/UE z dnia 27 pa?dziernika 2014 r....

wi?cej »

KOMUNIKAT dotycz?cy emisji dwutlenku w?gla przypadaj?cej na 1 MWh energii elektrycznej

W zwi?zku z powtarzaj?cymi si? pytaniami, kierowanymi do Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami KOBiZE, uprzejmie informujemy, ?e wyliczona emisja dwutlenku w?gla przypadaj?ca na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach i elektrociep?owniach w roku 2013 wynosi?a: 831,50 kg CO2/MWh Wielko?? ta zosta?a okre?lona na podstawie...

wi?cej »

Opó?nienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Krajowy O?rodek przypomina, ?e w zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? dniami ?wi?tecznymi czas przetwarzania transakcji w Rejestrze Unii ulegnie wyd?u?eniu. Ponadto, ze wzgl?du na przerw? w funkcjonowaniu Mi?dzynarodowego Dziennika Transakcji (ITL) transfery przy u?yciu jednostek Kioto (CER, ERU) nie b?d? przetwarzane w dniach od 31.12.2014 r. od g. 13:00 do...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2014

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2014”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Przerwa techniczna w Rejestrze Unii

W nawi?zaniu do komunikatu Komisji Europejskiej informujemy, ?e w dniach od 13 stycznia 2015 r. (wtorek) od godz. 8:00 do 15 stycznia 2015 r. (czwartek) do godz. 8:00 nast?pi przerwa w funkcjonowaniu Rejestru Unii zwi?zana z niezb?dnymi pracami serwisowymi. Tre?? oryginalnego komunikatu znajduje si? pod adresem:http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014120501_en.htm

wi?cej »

Sprawozdanie na podstawie art. 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE dotycz?ce monitorowania poziomu dzia?alno?ci i zmian w instalacji w roku 2014.

Informuj?, ?e w Krajowej bazie udost?pniono modu? za pomoc?, którego mo?na wprowadza? Sprawozdania na podstawie art. 24 ust. 1 decyzji Komisji nr 2011/278/UE dotycz?ce monitorowania poziomu dzia?alno?ci i zmian w instalacji w roku 2014. Sprawozdanie wprowadza si? przez stron? internetow? dost?pn? pod adresem: http://www.krajowabaza.kobize.pl.Jednocze?nie...

wi?cej »

Zmiana protoko?u bezpieczeństwa komunikacji z aplikacj? Rejestru Unii

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zawiadamia, ?e w dniu 28 listopada br. zostanie zablokowana mo?liwo?? korzystania z protoko?u SSL do po??czenia z aplikacj? Rejestru Unii. Przeprowadzana zmiana ma na celu zwi?kszenie bezpieczeństwa systemu rejestrowego jednak mo?e wi?za? si?, w przypadku nieodpowiednich ustawień przegl?darki internetowej,...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – pa?dziernik 2014

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – pa?dziernik 2014”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w pa?dzierniku, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Przerwa techniczna w Rejestrze Unii

W nawi?zaniu do komunikatu Komisji Europejskiej informujemy, ?e w dniach od 18 listopada br. (wtorek) od godz. 8:00 do 19 listopada br. (?roda) do godz. 8:00 nast?pi przerwa w funkcjonowaniu Rejestru Unii zwi?zana ze zmian? wersji oprogramowania. Tre?? oryginalnego komunikatu znajduje si? pod adresem:http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2014103101_en.htm

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – wrzesień 2014

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – wrzesień 2014”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/CER we wrze?niu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i...

wi?cej »

三星福彩 呼伦贝尔市| 木里| 宜黄县| 霍林郭勒市| 田东县| 来宾市| 柏乡县| 克什克腾旗| 响水县| 赣榆县| 河池市| 陆丰市| 奈曼旗| 乐平市| 思南县| 禹城市| 澄城县| 佛学| 丹棱县| 望奎县| 大化| 乐昌市| 汕头市| 抚顺市| 瓦房店市| 赤壁市| 顺平县| 临泽县| 大同市| 崇义县| 焦作市| 西乌珠穆沁旗| 滨海县| 修武县| 胶州市| 肃北| 东丽区| 忻城县| 县级市| 托克托县| 安庆市|