Jeste? tutaj:

2015

Drukuj

Raport z rynku CO2 - grudzień 2015

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – grudzień 2015”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w grudniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Informacja na temat raportowania wielko?ci emisji za rok 2015 przez prowadz?cych instalacje oraz operatorów statków powietrznych

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 poz. 1223) prowadz?cy instalacj? albo operator statku powietrznego jest zobowi?zany do przed?o?enia Krajowemu O?rodkowi Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami,...

wi?cej »

Aktualizacja formularza raportu rocznego wielko?ci emisji dla instalacji oraz dla operatorów statków powietrznych

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e na Komitecie Zmian Klimatu zosta? zatwierdzony uaktualniony formularz raportu rocznego wielko?ci emisji dla instalacji. W zwi?zku z tym zamieszczamy t?umaczenie tego formularza do wykorzystania podczas przygotowania raportu rocznego za rok 2015. Z uwagi na fakt, ?e w grudniu bie??cego...

wi?cej »

Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zamieszcza dokument: Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016. Dokument ten dost?pny jest tak?e w zak?adce: ?Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS” w podzak?adce: ?Tabele...

wi?cej »

Komunikat w sprawie ponownego sporz?dzania opinii dotycz?cych planów monitorowania wielko?ci emisji, planów poboru próbek i raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania przez Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e na stronie internetowej Ministerstwa ?rodowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/artykul/2109_europejski_system_handlu_uprawnieniami_do_emisji_eu_ets/25551_komunikat_w_sprawie_ponownego_sporzadzania_opinii_dotyczacych_planow_monitorowania_wielkosci_emisji_planow_poboru_probek_i_raportow_w_zakresie_udoskonalen_w_metodyce_monitorowania_przez_krajowy_osrodek_bilansowania_i_zarzadzania_emisjami.html zosta?...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 listopad 2015

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2015”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Przerwa w ?wiadczeniu us?ug wsparcia technicznego w dn. 24.12.2015r. i opó?nienia transakcji w okresie ?wi?tecznym

Informujemy, ?e w dniu 24 grudnia br. (czwartek) ?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego? przez Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami na rzecz u?ytkowników Rejestru Unii zostanie zawieszone. W tym dniu przetwarzanie transakcji przez system informatyczny odbywa? si? b?dzie jak w dzień wolny od pracy. Ponadto przypominamy, ?e w zwi?zku...

wi?cej »

Komunikat w sprawie obowi?zku przed?o?enia informacji o rzeczywistych lub planowanych zmianach, zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

W nawi?zaniu do Komunikatu z dnia 13.11.2015 r. w sprawie sk?adania, przez konto w Krajowej bazie, informacji o: rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolno?ci produkcyjnej, zmianach poziomu dzia?alno?ci oraz zmianach w dzia?aniach w instalacji w danym roku w podziale na podinstalacje, albo braku zmian, o których mowa w pkt 1. Przypominamy,...

wi?cej »

Publikacja nowego kalendarza aukcji na 2016 rok

27 listopada 2015 r. niemiecka gie?da EEX oraz brytyjska ICE/ECX opublikowa?y kalendarz aukcji dla uprawnień EUA oraz EUAA na 2016 rok. Aukcje polskich uprawnień EUA odbywa? si? b?d? na platformie EEX raz na 4 tygodnie w okresie od 3 lutego do 7 grudnia 2016 r. (w sumie 12 aukcji). Aukcja uprawnień lotniczych EUAA odb?dzie si? w dniu 17 lutego 2016...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 - pa?dziernik 2015

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – pa?dziernik 2015”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w pa?dzierniku, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

三星福彩 望城县| 青铜峡市| 眉山市| 晋宁县| 诸城市| 武宁县| 二手房| 南雄市| 崇礼县| 南漳县| 祁连县| 通化县| 文山县| 磴口县| 宜章县| 临洮县| 富裕县| 宿州市| 仙桃市| 铜梁县| 天峨县| 昌宁县| 内江市| 溧阳市| 青田县| 泽州县| 秀山| 滕州市| 恭城| 托克托县| 鄱阳县| 玉林市| 长春市| 绿春县| 中西区| 苗栗市| 达拉特旗| 治多县| 黄梅县| 富阳市| 阿城市|