Jeste? tutaj:

2016

Drukuj

Nowy formularz sprawozdania z weryfikacji

Szanowni Państwo, Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e w zwi?zku z zatwierdzeniem przez Komitet d.s. Zmian Klimatu zaktualizowanej wersji elektronicznego formularza sprawozdania z weryfikacji dokument w polskiej wersji j?zykowej zosta? udost?pniony w zak?adce ?Materia?y do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja...

wi?cej »

Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zamieszcza dokument: Warto?ci opa?owe (WO) i wska?niki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017. Dokument ten dost?pny jest tak?e w zak?adce: ?Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS” w podzak?adce: ?Tabele WO i WE”.

wi?cej »

Raportu z rynku CO2 – listopad 2016

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2016”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Aktualizacja Podr?cznika u?ytkownika Rejestru Unii w zwi?zku ze zmian? systemu ECAS na EU Login

Administrator Rejestru informuje, ?e w zwi?zku ze zmian? interfejsu u?ytkownika oraz nazwy Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej z ECAS na EU Login zaktualizowane zosta?y nast?puj?ce dokumenty dla u?ytkowników Rejestru Unii: Podr?cznik u?ytkownika Rejestru Unii, dost?pny w zak?adce Pomoc na stronie Rejestru Unii oraz Instrukcja obs?ugi systemu...

wi?cej »

Informacja o zmianach wynikaj?cych z wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie Krajowej bazy

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e w dniu 23.11.2016 r. wesz?o w ?ycie rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegó?owego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877). Zgodnie...

wi?cej »

Raportu z rynku CO2 – pa?dziernik 2016

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – pa?dziernik 2016”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w pa?dzierniku, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Mi?dzynarodowe spotkanie w KOBiZE nt. non-ETS w latach 2021-2030

Krajowy o?rodek wraz z Ministerstwem ?rodowiska zorganizowa? 24 pa?dziernika br. w siedzibie KOBiZE mi?dzynarodowe spotkanie eksperckie pt. ?2030 Framework for Effort Sharing. Informal meeting on the ESR proposal.”, po?wi?cone kszta?towaniu zobowi?zań państw cz?onkowskich w obszarze non-ETS w latach 2021-2030. Spotkanie mia?o charakter warsztatów, w...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 - wrzesień 2016

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – wrzesień 2016”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER we wrze?niu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 - sierpień 2016

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – sierpień 2016”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w sierpniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Sk?adanie wniosków dotycz?cych Krajowej bazy po 9 wrze?nia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, ?e w dniu 9 wrze?nia 2016 r. wygasa dotychczasowa podstawa prawna, na podstawie której podmioty korzystaj?ce ze ?rodowiska dokonywa?y rejestracji w Krajowej bazie i aktualizowa?y dane – tj. Rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej...

wi?cej »

三星福彩 昭平县| 循化| 太谷县| 东乌珠穆沁旗| 延吉市| 德化县| 永胜县| 遂溪县| 富川| 甘南县| 大方县| 黄骅市| 分宜县| 重庆市| 凤山市| 河间市| 吉木萨尔县| 张家港市| 蚌埠市| 上犹县| 昌吉市| 彝良县| 丹江口市| 苏州市| 苏尼特左旗| 西青区| 乐都县| 信丰县| 布尔津县| 兴宁市| 五常市| 浠水县| 临洮县| 延寿县| 宝应县| 塔河县| 安阳市| 荥经县| 襄城县| 霍州市| 西和县|