Jeste? tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Rozliczenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizacj? zadań uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Krajowy o?rodek informuje, ?e w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu zamieszczony zosta? komunikat dotycz?cy mo?liwo?ci rozliczenia kosztów inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 2019?r. do dnia 31 grudnia 2019?r. na realizacj? zadań uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym, do zbilansowania z warto?ci? planowanych do...

wi?cej »

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 30 pa?dziernika 2019 roku zbiorczego zestawienia instalacji otrzymuj?cych uprawnienia do emisji za okres sprawozdawczy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami przypomina, ?e zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019?r.?o zmianie ustawy o?systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych?oraz niektórych innych ustaw?(Dz. U. z 2019?r. poz. 1501) podmiot realizuj?cy zadanie inwestycyjne sporz?dza i przedk?ada Krajowemu o?rodkowi bilansowania...

wi?cej »

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 30 wrze?nia 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego uj?tego w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 30 wrze?nia 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego uj?tego w Krajowym Planie Inwestycyjnym wraz z opini? bieg?ego rewidenta za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2018?r. do 30 czerwca 2019?r. lub informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwy?ki...

wi?cej »

Przydzia? uprawnień do emisji w 2019 r. w zwi?zku z realizacj? zadań inwestycyjnych uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

W dniu 24-25.04.2019?r. Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami zgodnie z Obwieszczeniem Ministra ?rodowiska z dnia 16.04.2019?r. Wykaz instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznan? im liczb? uprawnień do emisji do wydania w 2019 roku wyda? uprawnienia...

wi?cej »

KPI - komunikat

Przypomnienie o konieczno?ci z?o?enia do 30 wrze?nia 2018 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego uj?tego w Krajowym Planie Inwestycyjnym wraz z opini? bieg?ego rewidenta za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. lub informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwy?ki...

wi?cej »

Przydzia? uprawnień do emisji w 2018 r. w zwi?zku z realizacj? zadań inwestycyjnych uj?tych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

W dniu 19.04.2018?r. Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami wyda? uprawnienia dla 75 instalacji wytwarzaj?cych energi? elektryczn?, obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na podstawie art. 10?c dyrektywy 2003/87/WE. Uprawnienia te s? przydzielane prowadz?cym instalacje w zwi?zku z poniesieniem nak?adów finansowych...

wi?cej »

Formularz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego uj?tego w Krajowym Planie Inwestycyjnym (KPI)

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami informuje, ?e w zak?adce ?Materia?y do pobrania” w?kategorii ?Krajowy Plan Inwestycyjny” zosta?y udost?pnione w formacie Excel: formularz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego uj?tego w Krajowym Planie Inwestycyjnym, formularz opinii bieg?ego rewidenta, formularz...

wi?cej »

三星福彩 绍兴县| 根河市| 临湘市| 桐乡市| 泾川县| 诸暨市| 嘉祥县| 洮南市| 大埔区| 延津县| 梅州市| 原阳县| SHOW| 交城县| 凤城市| 如皋市| 吕梁市| 五大连池市| 白朗县| 高邮市| 游戏| 东乡族自治县| 彰化市| 离岛区| 金门县| 女性| 上饶县| 五台县| 隆昌县| 四子王旗| 都匀市| 梁平县| 枝江市| 松江区| 鹤山市| 满洲里市| 栾川县| 凤庆县| 西畴县| 香格里拉县| 台北市|