Jeste? tutaj:

2018

Drukuj

Komunikat

Informujemy, ?e zgodnie z decyzj? dyrektora IO?-PIB dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedzia?ek) jest dniem wolnym od pracy w IO?-PIB.? W zwi?zku z powy?szym, w dniu 24 grudnia br. ?wiadczenie us?ug wsparcia technicznego przez Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami na rzecz u?ytkowników Rejestru Unii nie b?dzie realizowane. W tym dniu przetwarzanie...

wi?cej »

Nowy kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na 2019 r. opublikowany przez gie?d? EEX

W dniu 13 grudnia 2018 r. Komisja Europejska poinformowa?a w komunikacie, ?e gie?da EEX opublikowa?a kalendarz aukcji dla polskich uprawnień EUA i EUAA na nast?pny rok. Przedmiotem sprzeda?y ma by? w sumie 116,957 mln uprawnień EUA oraz 112,5 tys. uprawnień EUAA, z zastrze?eniem jednak, ?e wolumen dla uprawnień EUA w okresie od wrze?nia do grudnia...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2018

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – listopad 2018”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 5 grudnia 2018 roku gie?da European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadzi?a ostatni? w 2018 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA).? Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 3?543 000 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 7?442 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA by? ponad...

wi?cej »

Lotnictwo – wdro?enie zasad monitorowania i raportowania emisji dwutlenku w?gla z dzia?ań lotniczych na potrzeby mechanizmu Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)

W dniu 28 listopada 2018 r., rozpocz?? si? proces konsultacji spo?ecznych projektu legislacyjnego opublikowanego przez Komisj? Europejsk?. Projekt ten przyj?? form? rozporz?dzenia delegowanego Komisji, w zakresie którego ustanawia si? przepisy prawa dotycz?ce monitorowania i raportowania emisji dwutlenku w?gla pochodz?cych z dzia?ań lotniczych wymienionych...

wi?cej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 21 listopada 2018 roku gie?da European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadzi?a przedostatni? w 2018 r. aukcj? uprawnień do emisji (EUA).? Do sprzeda?y na aukcji przeznaczonych zosta?o 3?547 000 EUA. Ca?kowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zg?oszone przez uczestników aukcji, wynios?o 8?766 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

wi?cej »

Raport z rynku CO2 - pa?dziernik 2018

Mamy przyjemno?? zaprezentowa? Państwu kolejny numer ?Raportu z rynku CO2 – pa?dziernik 2018”, w którym prezentowane s? informacje dotycz?ce uwarunkowań rynkowych maj?cych wp?yw na system EU ETS. W bie??cym wydaniu znajd? Państwo m.in. informacje na temat kszta?towania si? cen jednostek EUA/EUAA/CER w pa?dzierniku oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku...

wi?cej »

Komunikat w sprawie obowi?zku przed?o?enia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2018

Przypominamy, i? na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2018, poz. 1201, dalej ?ustawa”), prowadz?cy instalacj?, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowi?zek przed?o?y? Krajowemu o?rodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia ka?dego...

wi?cej »

Komunikat dla u?ytkowników Rejestru Unii w zwi?zku z ustanowieniem dnia 12 listopada br. ?wi?tem Narodowym

Informujemy, ?e w dniu 12 listopada 2018 r. (?wi?to Narodowe zgodnie z ustaw?) Rejestr Unii b?dzie przetwarza? transakcje i funkcjonowa? jak w dzień roboczy. Us?uga wsparcia technicznego dla u?ytkowników b?dzie dost?pna w godzinach 8:30 – 16:30 pod numerem telefonu +48 22 833 24 84 lub poprzez poczt? elektroniczn? rejestr@kobize.pl.

wi?cej »

三星福彩 金坛市| 南岸区| 东源县| 洮南市| 肥西县| 苍溪县| 太和县| 彝良县| 河源市| 城市| 柘荣县| 德格县| 乐都县| 兴和县| 临汾市| 错那县| 河池市| 虞城县| 昌邑市| 襄城县| 灌云县| 云林县| 南川市| 石楼县| 会理县| 通榆县| 六盘水市| 桦南县| 子洲县| 和林格尔县| 江油市| 涞水县| 长垣县| 隆子县| 武强县| 和顺县| 霍山县| 东阳市| 乌什县| 锦屏县| 定陶县|