Jeste? tutaj:

Lata 2021-2030

Drukuj

Zasady przydzia?u

Definicja instalacji Zdolno?? produkcyjna i znacz?ce zmiany zdolno?ci produkcyjnej System Ciep?owniczy (District heating) Metodyka monitorowania dla danych podstawowych K?W Historyczne poziomy dzia?alno?ci (HAL) Mi?dzysektorowy Wspó?czynnik Koryguj?cy? Definicja instalacji Zgodnie z art. 3 lit. h) zmienionej Dyrektywy ETS ?Nowa instalacja”...

wi?cej »

Krajowe ?rodki Wykonawcze

Krajowe ?rodki Wykonawcze (K?W) Podzia? na podinstalacje podinstalacje Harmonogram okre?lenia ostatecznych przydzia?ów w K?W ? Krajowe ?rodki Wykonawcze (K?W) Zgodnie z art. 11 ust 1 zmienionej Dyrektywy ETS wykaz instalacji obj?tych niniejsz? dyrektyw? na okres pi?ciu lat rozpoczynaj?cy si? w dniu 1 stycznia 2021 r. zostanie przed?o?ony najpó?niej...

wi?cej »

Benchmarki

Nowe warto?ci benchmarków Zgodnie z art. 10a (2) zmienionej Dyrektywy ETS Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu okre?lenia zmienionych warto?ci wska?ników na potrzeby przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji. Akty te s? zgodne z aktami delegowanymi przyj?tymi na mocy ust. 1 niniejszego artyku?u i spe?niaj? nast?puj?ce warunki: a)????? w latach...

wi?cej »

Gromadzenie danych K?W

Procedura sk?adania wniosków o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025. Prowadz?cy instalacje sk?ada wniosek o przydzia? uprawnień do emisji, na produkcj? inn? ni? produkcja energii elektrycznej, przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporz?dzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia...

wi?cej »

Dostosowanie przydzia?u

W 4 okresie rozliczeniowym dostosowanie przydzia? uprawnień do poziomów dzia?alno?ci b?dzie nast?powa?o w bardziej elastyczny sposób, tj. w przypadku gdy dwuletnia ?rednia krocz?ca poziomów dzia?alno?ci zmieni si? o?ponad 15% w odniesieniu do historycznych poziomów dzia?alno?ci. Do końca 2019 r. zostanie przygotowany oddzielny akt wykonawczy okre?laj?cy...

wi?cej »

Ucieczka emisji

Wykaz sektorów i podsektorów uznanych za nara?one na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030 okre?lono w decyzji delegowanej Komisji (UE)…/… z dnia 15 lutego 2019 r. uzupe?niaj?cej dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wskazania sektorów i podsektorów uznanych za nara?one na ryzyko ucieczki emisji w okresie 2021–2030. Ucieczka...

wi?cej »

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod wzgl?dem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzj? (UE) 2015/1814

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod wzgl?dem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzj? (UE) 2015/1814 (zmieniona Dyrektywa ETS) wprowadza szereg zmian w zasadach przydzia?u uprawnień do emisji po 2020 roku. Czwarty...

wi?cej »

三星福彩 祁门县| 政和县| 田阳县| 临夏县| 平罗县| 江陵县| 抚顺县| 夹江县| 文安县| 婺源县| 镇赉县| 资中县| 县级市| 崇文区| 泗水县| 万宁市| 龙里县| 石林| 太保市| 女性| 称多县| 盐津县| 安福县| 辉南县| 皮山县| 霞浦县| 江安县| 大丰市| 青海省| 公主岭市| 洞口县| 女性| 丰宁| 托里县| 湖州市| 梁山县| 云霄县| 利川市| 枝江市| 通化县| 谢通门县|