Jeste? tutaj:

Cz?sto zadawane pytania w kategorii: Przydzia?y uprawnień - instalacje

Drukuj
1 Do kiedy nale?y z?o?y? wniosek o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wniosek o przydzia? bezp?atnych uprawnień do emisji nale?y sk?ada? przed dniem 30 maja br.

Wniosek jest sk?adany do Krajowego O?rodka Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami (KOBiZE). Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporz?dzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przej?ciowych zasad dotycz?cych zharmonizowanego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji w ca?ej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej: rozporz?dzenie 2019/331 (FAR)), prowadz?cy instalacje dotychczas dzia?aj?ce s? zobowi?zani do??czy? do wniosków:

1)????? zweryfikowany raport dotycz?cy danych podstawowych,

2)????? plan metodyki monitorowania,

3)????? sprawozdanie z weryfikacji.

Instalacja dotychczas dzia?aj?ca to instalacja - zgodnie z art. 2 pkt 1 rozporz?dzenia 2019/331 (FAR) - która uzyska?a zezwolenie na emisj? gazów cieplarnianych, o którym mowa w art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych(Dz. U. z 2018 r. poz.1201 z zm.), przed dniem albo w dniu 30 czerwca 2019 r.

Wniosek ma by? z?o?ony przed dniem 30 maja 2019 r. Nale?y pami?ta?, ?e prowadz?cy instalacje nie maj? obowi?zku sk?adania wniosków. Niez?o?enie wniosku skutkuje brakiem przydzia?u.

2 Czy prowadz?cy instalacj? mo?e z?o?y? wniosek o przed?u?enie tego terminu

Nie, nie mo?e, bowiem nie ma procedury przewiduj?cej mo?liwo?? przed?u?enia terminu.

3 Kto b?dzie ?organem w?a?ciwym” do opiniowania planów metodyki monitorowania?

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, plany metodyki monitorowania b?d? zatwierdzane w drodze decyzji przez ten sam organ, który wydaje zezwolenie na emisj? gazów cieplarnianych (np. marsza?ek, starosta). Plan metodyki monitorowania b?dzie opiniowany przez KOBiZE.

4 Na mocy jakiej regulacji b?dzie zatwierdzony plan metodyki monitorowania przed weryfikacj?, poniewa? obowi?zuj?ca ustawa nie daje takiej mo?liwo?ci?

Ostateczny termin zatwierdzenia planu metodyki monitorowania okre?lony jest w art. 6 rozporz?dzenia 2019/331 (FAR) na dzień 31 grudnia 2020 r. Nie przewiduje si? obowi?zku wcze?niejszego zatwierdzenia planu, o którym mowa w art. 8 ust. 4 rozporz?dzenia 2019/331 (FAR). Tym niemniej plan musi zosta? oceniony (walidacja na zgodno?? z przepisami) przez weryfikatora, zanim zostanie do??czony do wniosku o przydzia? darmowych uprawnień, tj. przed dniem 30 maja 2019 roku

5 Czy weryfikator b?dzie zobowi?zany weryfikowa? tak?e produkcj??

Tak, wynika to z posiadanej akredytacji weryfikatora.

Zgodnie z przepisami w zakresie – ?Parametrów w przypadku gromadzenia danych podstawowych” – okre?lanych w za??czniku IV rozporz?dzenia 2019/331 (FAR) wielko?? produkcji jest jedn? z rodzaju danych podlegaj?c? weryfikacji w zakresie raportu dotycz?cego danych podstawowych.

6 Czy weryfikatorzy s? zobowi?zani posiada? akredytacj? zgodnie z Rozporz?dzeniem 600/2012 czy 2018/2067? Gdzie mo?na znale?? list? dost?pnych weryfikatorów spe?niaj?cych wymagania?

Zgodnie z art.78 ust. 2 rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. rozporz?dzenie 2018/2067) ?Przepisy rozporz?dzenia (UE) nr 600/2012 maj? w dalszym ci?gu zastosowanie do weryfikacji emisji maj?cych miejsce przed dniem 1 stycznia 2019 r. oraz, w stosownych przypadkach, do danych dotycz?cych dzia?alno?ci prowadzonej przed tym terminem.” ?W zwi?zku z tym weryfikatorzy mog? posiada? akredytacj? zarówno na podstawie rozporz?dzenia 600/2012, jak i rozporz?dzenia 2018/2067, w zakresie emisji, jak równie? dzia?ań prowadzonych w instalacji przed t? dat?. Jednak?e, aby móc weryfikowa? raport dotycz?cy danych podstawowych weryfikator musi posiada? akredytacje nr 98 w zakresie – ?Inne dzia?ania na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE”

List? weryfikatorów mo?na znale?? na stronach KOBiZE wraz z odno?nikami do akredytacji –? ?http://www.ffcsfnc.tw/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/432/wykaz-akredytowanych-weryfikatorow

7 Kto mo?e reprezentowa? podmiot i podpisywa? dokumenty sk?adane wraz z wnioskiem o przydzia? bezp?atnych uprawnień?

Jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu nale?y wskaza?:

  • wspólników lub cz?onków zarz?du uprawnionych do reprezentacji zgodnie z aktualnym sposobem reprezentacji okre?lonym w KRS albo (w przypadku, gdy stan wynikaj?cy z KRS jest nieaktualny) wynikaj?cym z umowy spó?ki lub innego wewn?trznego aktu spó?ki – w przypadku spó?ek prawa handlowego,
  • w przypadku osoby fizycznej prowadz?cej dzia?alno?? gospodarcz? – t? osob? fizyczn?, zgodnie z danymi uj?tymi w ewidencji dzia?alno?? gospodarczej,
  • wspólników spó?ki – w przypadku spó?ek cywilnych,
  • w przypadku innych podmiotów – osoby uprawnione do sk?adania o?wiadczeń woli w imieniu podmiotu zgodnie z zasadami wynikaj?cymi z aktu potwierdzaj?cego powstanie lub podj?cie dzia?alno?ci przez podmiot.

Jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu mog? te? zosta? wskazane inne osoby w?a?ciwie umocowane (pe?nomocnicy). W takim przypadku nale?y do wniosku do??czy? stosowne pe?nomocnictwo udzielone w formie pisemnej, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji lub inny dokument b?d?cy podstaw? do podejmowania czynno?ci w imieniu lub na rzecz okre?lonego podmiotu. Nale?y za??czy? pe?en ci?g dokumentów wykazuj?cych umocowanie do udzielenia pe?nomocnictwa, chyba ?e umocowanie to wynika z aktualnych danych w KRS.

Dokumenty sk?adane we wniosku tj. raport dotycz?cy danych podstawowych; i plan metodyki monitorowania musi by? podpisany tak?e przez weryfikatora. Weryfikator sk?ada swój podpis i piecz?? na pierwszej stronie obok podpisu ?osoby prawnie odpowiedzialnej” formularz NIMs, i ?imi? nazwisko i podpis” na formularzu planu metodologii monitorowania.

8 Które komórki w formularzu Raport dotycz?cy danych podstawowych nale?y wype?ni? w arkuszach – jaka jest ogólna zasada wype?niania danych w arkuszach?

Co do zasady komórki w arkuszach Raportu zacienione tylko na kolor ?ó?ty s? obowi?zkowe do wype?nienia, komórki zacienione na kolor jasno ?ó?ty mo?na wype?ni? opcjonalnie (zwykle jako dodatkowa informacja), natomiast komórek w kolorach innych ni? powy?sze nie mo?na uzupe?nia? (wype?niaj? si? automatycznie lub pozostaj? puste/nieaktywne). Nale?y pami?ta?, ?e cz??? komórek staje si? nieaktywna (wyszarza si?) po wype?nieniu wcze?niejszych pól, dlatego istotnym jest przechodzenie przez poszczególne arkusze w kolejno?ci w jakiej s? ulokowane w pliku.

9 Jaka jest ró?nica pomi?dzy danymi zawartymi w arkuszu D_Emissions, a danymi zawartymi w arkuszu E_EnergyFlows w Raporcie dotycz?cym danych podstawowych?

Informacje zawarte w arkuszu D_Emissions dotycz? danych o emisji, a w arkuszu E_EnergyFlows zestawione s? informacje dotycz?ce energii wprowadzonej w paliwie oraz podzia?u mierzalnego ciep?a na odpowiednie strumienie. Dane dotycz?ce emisji i energii wprowadzonej w paliwie generowane s? na podstawie informacji zawartych we wcze?niejszych arkuszach (B+C_Emissions_Y1 do Y5) co sugeruje zielony kolor komórek, w których si? generuj?. Pozosta?e informacje, które maj? znaczenie w przypadku danej instalacji nale?y wpisa? do odpowiednich komórek (kolor ?ó?ty).

10 Czy mo?na wpisywa? ?r?cznie” dane do arkusza E_EnergyFlows”?

W arkuszu E_EnergyFlows komórki, które s? oznaczone kolorem ?ó?tym nale?y wype?ni? r?cznie. Co do zasady nie mo?na edytowa? komórek innych ni? w kolorach ?ó?tym lub jasno ?ó?tym, o czym jest mowa w odpowiedzi do pytania nr 8.

11 Co oznacza hierarchia wyboru w arkuszu E_EnergyFlows Planu Metodyki Monitorowania?

Wybór opcji ?PRAWDA” przy pytaniu czy przestrzegano porz?dku hierarchicznego oznacza, ?e powy?ej zosta?o wykorzystane ?ród?o danych o?najwy?szej pozycji w?hierarchii okre?lonej w?pkt?4 za??cznika VII do FAR. Je?eli tak nie jest, nale?y wybra? opcj? ?FA?SZ” i wskaza? przyczyn? na li?cie rozwijanej i?opisa? poni?ej bardziej szczegó?owe informacje.

12 W jaki sposób nale?y zaznaczy?, ?e dana pod-instalacja nara?ona jest na ryzyko ucieczki emisji (CL)?

Stopień nara?enia na ryzyko ucieczki emisji w Formularzu raportu o danych podstawowych (w pkt III w arkuszu A_InstallationData) oznaczany jest automatycznie przy wyborze odpowiedniej pod-instalacji produktowej. W przypadku pod-instalacji rezerwowych, tj. pod-instalacji obj?tych wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple, paliwie oraz wytwarzaj?cych emisje procesowe, okre?lenie czy dana pod-instalacja podlega pod CL, nale?y dokona? na podstawie kodów NACE i PRODCOM maj?c na uwadze czy dany proces wykorzystuje si? w sektorze lub podsektorze uwa?anym za nara?ony na ryzyko ucieczki emisji.

13 Co nale?y rozumie? pod poj?ciem ?wystarczaj?cy dowód” (sufficient proof) w odniesieniu do konieczno?ci potwierdzenia kodów nara?enia na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji (NACE/PRODCOM)?

Jednym z przyk?adów na wystarczaj?cy dowód jest lista klientów producenta wraz z kodami NACE/PRODCOM tych klientów i wraz z ilo?ci? dostarczonego im mierzalnego ciep?a netto. Wi?cej informacji w Dokumencie nr 2 – ?Wytyczne dotycz?ce okre?lania przydzia?u na poziomie instalacji” (sekcja 4.2) oraz Dokument nr 6 – ?Wytyczne dla przep?ywów ciep?a przez granice instalacji” (sekcja 4.1).

14 Wed?ug jakiej listy nale?y weryfikowa? odbiorców przemys?owych nara?onych na ryzyko ucieczki emisji (CL) i nienara?onych na ryzyko ucieczki emisji (non-CL)?

Przywo?uj?c Dokument nr 2 – ?Wytyczne dotycz?ce okre?lania przydzia?u na poziomie instalacji” (sekcja 2.2) sektory lub podsektory uznane za nara?one na ryzyko ucieczki emisji (CL) to te, które mog? ucierpie? z powodu istotnej niekorzystnej konkurencji wzgl?dem konkurentów znajduj?cych si? na obszarach poza UE, które nie maj? podobnych ograniczeń emisji. List? sektorów i podsektorów uznanych za nara?one na znacz?ce ryzyko ucieczki emisji okre?la przyj?ty 15 lutego 2019 roku akt delegowany na podstawie art. 10b dyrektywy o EU ETS. Link do za??cznika rzeczonego aktu delegowanego znajduje si? tutaj:? http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/PL/C-2019-930-F1-PL-ANNEX-1-PART-1.PDF

15 Czy w przypadku gdy w zakresie instalacji wyst?puje kilku odbiorców zaliczanych do carbon leakage (CL), w formularzu wniosku nale?y je ??czy? do wspólnej pod-instalacji, czy nale?y wyodr?bnia? wszystkie z osobna?

Odbiorców nale?y przyporz?dkowa? do odpowiednich pod-instalacji, w tym konkretnym przypadku korzystaj?c z kryterium nara?enia na ryzyko ucieczki emisji. Co do zasady nie nale?y wyodr?bnia? ka?dego z odbiorców osobno tj. nie nale?y ka?dego odbiorcy przypisywa? do odr?bnej pod-instalacji.

16 Czy ciep?o zu?yte w instalacji (na cele odgazowywacza, ogrzewania i ciep?ej wody) mo?na zakwalifikowa? jako pod-instalacj? obj?t? wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple "non-CL"? Tym samym czy mo?na liczy? na dodatkowe darmowe uprawnienia do emisji

Zgodnie z za??cznikiem VII do rozporz?dzenia 2019/331 (FAR) pkt 7 ZASADY OKRE?LANIA MIERZALNEGO CIEP?A NETTO pkt 7.1. ?Wszystkie wyszczególnione ilo?ci mierzalnego ciep?a zawsze odnosz? si? do ilo?ci netto mierzalnego ciep?a, okre?lonej jako zawarto?? ciep?a (entalpia) przep?ywu ciep?a przekazanego do procesu zu?ywaj?cego ciep?o lub zewn?trznego u?ytkownika, pomniejszona o zawarto?? ciep?a przep?ywu powrotnego. W sprawno?ci systemu ogrzewania uwzgl?dnia si? procesy zu?ywaj?ce ciep?o niezb?dne do zarz?dzania produkcj? i dystrybucj? ciep?a, na przyk?ad odpowietrzanie, przygotowanie wody uzupe?niaj?cej i regularne przedmuchiwania, których nie mo?na zatem uzna? za procesy zu?ywaj?ce ciep?o kwalifikuj?ce si? do przydzia?u uprawnień do emisji”

Z kolei zgodnie z definicj? pod-instalacji obj?tej wska?nikiem emisyjno?ci opartym na cieple w zakresie tej pod-instalacji wchodzi ciep?o wytwarzane w instalacji lub importowane z instalacji obj?tej EU ETS, m.in. zu?ywane w granicach instalacji do wytworzenia produktów, uzyskania energii mechanicznej innej ni? wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej, do ogrzewania lub ch?odzenia w obr?bie instalacji, z wyj?tkiem zu?ycia do produkcji energii elektrycznej.

Tak wi?c przydzia? uprawnień do emisji jest mo?liwy w przypadku wytwarzania ciep?a na potrzeby ogrzewania i ciep?ej wody w obr?bie instalacji. Na ciep?o na cele odgazowywacza nie ma bezp?atnych uprawnień

17 Gdzie znajduj? si? informacje dotycz?ce zasad kwalifikacji instalacji do systemu EU ETS ?

Zakres funkcjonowania systemu EU ETS oraz zasady kwalifikacji instalacji zosta?y okre?lone w ustawie z dnia 21 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w art. 15 oraz za??czniku nr 1 do niniejszej ustawy.

18 Czym jest sie? ciep?ownicza i co obejmuje? Czy ciep?o zu?yte do ogrzewania hal produkcyjnych i pomieszczeń administracyjnych u odbiorcy mo?na zaliczy? do ?podinstalacji sieci ciep?owniczej”?

Zgodnie z art. 2 pkt 5 rozporz?dzenia 2019/331 (FAR) ?podinstalacja sieci ciep?owniczej” zdefiniowana jest jako czynniki produkcji, produkty i odpowiadaj?ce im emisje, które nie s? obj?te zakresem podinstalacji obj?tej wska?nikiem emisyjno?ci dla produktów i które odnosz? si? do wytwarzania, importu z instalacji obj?tej systemem EU ETS, lub do obu tych sytuacji, mierzalnego ciep?a, które jest przesy?ane sieci? ciep?ownicz?. Sie? ciep?ownicza zosta?a okre?lona w tym samym artykule w pkt 4 i oznacza dystrybucj? mierzalnego ciep?a w celu ogrzewania lub ch?odzenia przestrzeni lub w celu wytwarzania ciep?ej wody do u?ytku domowego za po?rednictwem sieci, do budynków lub obiektów nieobj?tych EU ETS, z wyj?tkiem mierzalnego ciep?a stosowanego do wytwarzania produktów i powi?zanych dzia?ań lub do wytwarzania energii elektrycznej. A zatem ciep?o dostarczane do instalacji obj?tej systemem EU ETS niezale?nie, czy do produkcji czy te? ogrzania hal produkcyjnych, nie stanowi ciep?a zakwalifikowanego jako podinstalacja ?sie? ciep?ownicza”, w przypadku podmiotów nieobj?tych EU ETS zgodnie z ostatnim zdaniem ?z wyj?tkiem mierzalnego ciep?a stosowanego do wytwarzania produktów i powi?zanych dzia?ań lub do wytwarzania energii elektrycznej” Zgodnie z pkt. 2.1 wytycznych cz. 2, sie? ciep?ownicza jest to sie? ruroci?gów i urz?dzeń wykorzystywanych do dystrybucji ciep?a na potrzeby ciep?ownictwa. Natomiast zgodnie z art. 2(5) rozporz?dzenia FAR podinstalacja sieci ciep?owniczej oznacza czynniki produkcji, produkty i odpowiadaj?ce im emisje, które nie s? obj?te zakresem podinstalacji obj?tej wska?nikiem emisyjno?ci dla produktów i które odnosz? si? do wytwarzania, wprowadzania z instalacji obj?tej ETS, lub do obu tych sytuacji, mierzalnego ciep?a, które jest wyprowadzane do celów sieci ciep?owniczej.

19 W jaki sposób rozliczy? instalacj?, która w 2018 r. po??czy?a si? z inn? instalacj? równie? b?d?c? w ETS, konkretnie chodzi o cukrowni? i po??czenie elektrociep?owni z suszarni?. Czy w latach przed po??czeniem stosowa? sum? danych dwóch instalacji?

Zgodnie z pkt. 2.3.4. Dokumentu nr 5 – Wytyczne dotycz?ce monitorowania i raportowania w odniesieniu do zasad bezp?atnego przydzia?u je?eli instalacja powsta?a w wyniku po??czenia lub podzia?u innych instalacji, nale?y si? upewni? czy zg?aszane dane s? zgodne z raportami NIMs poprzednich instalacji, tj. suma poprzednich poziomów aktywno?ci musi by? identyczna z sum? zg?aszanych aktywno?ci (po po??czeniu lub po podziale). Zazwyczaj mo?na to zapewni? poprzez analogiczne podej?cie w planie metodyki monitorowania, ??cz?c lub dziel?c dane opisane w raporcie o metodyce zbierania danych, tak aby metody podzia?u lub ??czenia zbiorów danych instalacji by?y jasno opisane.

20 Gdzie mo?na znale?? dodatkowe informacje w j?zyku angielskim dotycz?ce metodyki oraz sposobu wype?niania formularzy?

Wi?cej informacji znajduje si? na stronach Komisji Europejskiej pod poni?szym adresem: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1

三星福彩 上饶县| 卓资县| 高州市| 衡山县| 宁德市| 金秀| 中宁县| 香格里拉县| 江北区| 定远县| 城固县| 扬州市| 沾益县| 晋中市| 垦利县| 施秉县| 二手房| 临安市| 大洼县| 高唐县| 河池市| 峨眉山市| 阿瓦提县| 齐齐哈尔市| 长汀县| 家居| 电白县| 抚顺市| 札达县| 新野县| 乐清市| 大邑县| 卢龙县| 九寨沟县| 朝阳县| 汝南县| 冕宁县| 同仁县| 依安县| 威海市| 临湘市|