Jeste? tutaj:

Cz?sto zadawane pytania w kategorii: Aukcje

Drukuj
1 Dlaczego uprawnienia s? sprzedawane na aukcjach?

Od pocz?tku trzeciego okresu rozliczeniowego EU ETS tj. od 2013r. sprzeda? uprawnień do emisji na aukcjach stopniowo zast?puje dotychczasow? metod? bezp?atnego przydzia?u uprawnień do emisji dla wszystkich sektorów EU ETS, za wyj?tkiem sektora lotnictwa. Dyrektywa 2009/29/WE zgodnie z art. 10 ust. 1 ustala aukcj? jako podstawow? metod? rozdzia?u uprawnień do emisji. Sprzeda? uprawnień do emisji na aukcjach ma zapewni? ?efektywno??, przejrzysto?? i prostot? systemu, a jednocze?nie ma tworzy? najwi?ksz? zach?t? dla inwestycji w niskoemisyjn? gospodark?.

2 Jaka liczba uprawnień b?dzie sprzedawana na aukcjach?

Wszystkie uprawnienia nie przydzielone bezp?atnie w okresie 2013 – 2020 b?d? sprzedawane w drodze aukcji. W ca?ym trzecim okresie rozliczeniowym EU ETS w latach 2013- 2020 państwa UE za po?rednictwem aukcji sprzedadz? ok. 50% uprawnień podczas gdy w drugim okresie rozliczeniowym EU ETS w latach 2008 – 2012? w drodze aukcji sprzedawanych by?o nie wi?cej ni? 4% uprawnień do emisji (wi?cej informacji na stronie KE Auctioning - European Commission).

Nowa metoda rozdzia?u uprawnień do emisji w postaci sprzeda?y ?uprawnień do emisji na aukcjach zosta?a ustalona w Rozporz?dzeniu Aukcyjnym (art. 10 a ust. 2 dyrektywy EU ETS). Zasady rozdysponowania uprawnień do emisji do sprzeda?y na aukcji dla poszczególnych państw cz?onkowskich zosta?y ustalone w dyrektywie w oparciu o klucz 88%/10%/2%. W tym wypadku 88% uprawnień przeznaczonych do sprzeda?y na aukcji jest rozdysponowana dla państw cz?onkowskich w oparciu o zweryfikowane emisje w okresie 2005-2007, 10% uprawnień do emisji zostaje przeznaczonych dla państw cz?onkowskich w oparciu o kryterium wysoko?ci PKB na mieszkańca, a 2% uprawnień zostaje przeznaczonych dla dziewi?ciu państw cz?onkowskich, które w 2005 r. osi?gn??y co najmniej 20% poziom redukcji emisji, w stosunku do roku bazowego ustalonego w Protokole z Kioto.

Na podstawie Decyzji KE 2013/448/EU z dnia 5 wrze?nia 2013 r. dotycz?cej krajowych ?rodków wykonawczych w odniesieniu do przej?ciowego przydzia?u bezp?atnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Komisja wyliczy?a ?e zgodnie z Art. 10 (1) zgodnie Dyrektywy 2003/87/WE, liczba uprawnień przeznaczonych do sprzeda?y na aukcji w okresie od 2013 do 2020 wyniesie 8,176,193,157.

Backloading a aukcje

W zwi?zku z wej?ciem w ?ycie propozycji KE zmiany Rozporz?dzenia Aukcyjnego i przesuni?cia w czasie aukcji cz??ci uprawnień w ramach tzw. propozycji backloadingu, 400 mln uprawnień zosta?o wycofanych ze sprzeda?y w 2014 r., 300 mln w 2015r., a 200 mln w 2016 r. Wycofane uprawnienia maj? by? sprzedawane na aukcjach stopniowo pod koniec okresu rozliczeniowego tj. 300 mln w 2019 i 600 mln w 2020. W 2014 r. liczba 400 mln wycofanych uprawnień zosta?a rozdzielona na państwa cz?onkowskie oraz państwa EOG i EFTA i ich liczba zosta?a odpowiednio zmniejszona.

Jednak?e ostateczna liczba 8,176,193,157 uprawnień przeznaczona do sprzeda?y na aukcjach w poszczególnych latach od 2013 do 2020, zosta?a pomniejszona o: maksymaln? liczb? uprawnień przydzielonych bezp?atnie dla producentów energii elektrycznej zgodnie z art. 10 c Dyrektywy ETS oraz w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie decyzji o tzw. backloadingu, czyli zmiany Rozporz?dzenia Komisji (UE) nr?176/2014 z?dnia 25?lutego 2014?r. zmieniaj?cym rozporz?dzenie (UE) nr?1031/2010 w?szczególno?ci w?celu okre?lenia wolumenów uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które maj? zosta? sprzedane na aukcji w?latach 2013–2020. Dok?adne informacje dotycz?ce liczby uprawnień przeznaczonych do sprzeda?y w danym roku mo?na znale?? w kalendarzach aukcji, które s? jedynymi obowi?zuj?cymi dokumentami w tym zakresie. Wi?cej szczegó?ów na stronach Komisji Europejskiej

3 W jaki sposób przeprowadzane b?d? aukcje uprawnień do emisji?

Model aukcji zak?ada, ?e b?dzie ona jedno-rundowa (otwarte zostaje tylko jedno okno ofertowe), utajniona (oferty sk?adane przez oferentów s? utajnione i znane s? tylko oferentowi) oraz z jedn? cen? rozliczeniow? (cena ustalana po zamkni?ciu rundy). Taki? prosty model aukcji ma u?atwi? dost?p do aukcji dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Podczas jednej rundy oferenci mog? z?o?y? dowoln? liczb? ofert z okre?lon? liczb? uprawnień, jak? chcieliby naby? za dan? cen?. Jedna runda powinna trwa? nie mniej ni? dwie godziny. Bezpo?rednio po zamkni?ciu rundy, platforma aukcyjna ustala i publikuje cen? rozliczenia, zgodnie z któr? zapotrzebowanie na uprawnienia jest równe liczbie uprawnień oferowanych do sprzeda?y na danej aukcji[1]. Wygrani oferenci to ci, którzy z?o?yli ofert? na zakup uprawnień po cenie równej lub wy?szej od ceny rozliczenia. Wszyscy wygrani oferenci b?d? p?aci? t? sam? cen?, bez wzgl?du na cen? okre?lon? w z?o?onych ofertach.

?

[1] Schemat ceny rozliczenia jest dost?pny na stronie KOBiZE.

4 Na ilu platformach aukcyjnych s? sprzedawane uprawnienia do emisji?

Rozporz?dzenie Aukcyjne[1] okre?la zasady dotycz?ce powo?ania i dzia?ania wspólnotowej(-ych) platformy(-m)? aukcyjnej a jednocze?nie pozwala państwom cz?onkowskim na niekorzystanie ze wspólnotowej platformy aukcyjnej i utworzenie w?asnych platform aukcyjnych (tzw. platform opt – out).

Obecnie zgodnie z Rozporz?dzeniem Aukcyjnym dzia?aj? dwie platformy aukcyjne, które sprzedaj? uprawnienia do emisji na aukcjach:

  • European Energy Exchange (EEX) w Lipsku - pe?ni funkcj? wspólnotowej platformy aukcyjnej wykorzystywanej przez 24 państwa cz?onkowskie UE oraz tymczasowo przez Polsk?; pe?ni ona równie? funkcj? platformy opt – out dla Niemiec.
  • ICE Futures Europe (ICE) w Londynie - pe?ni funkcj? platformy opt – out dla Wielkiej Brytanii.

Trzy państwa cz?onkowskie Niemcy, Polska oraz Wielka Brytania wykorzysta?y mo?liwo?? nie korzystania ze wspólnotowej platformy aukcyjnej (skorzystanie przepisu tzw. opt – out) i zdecydowa?y si? i wyznaczenie w?asnych platform aukcyjnych.

Państwa EEA - EFTA oraz Chorwacja po akcesji do UE równie? b?d? sprzedawa?y uprawnienia na wspólnotowej platformie aukcyjnej.

Maksymalny okres na który mo?e zosta? wyznaczona którakolwiek platforma aukcyjna wynosi 5 lat. W celu zapewnienia terminowego wyznaczenia i z?agodzenia ryzyka niespodziewanych zdarzeń zwi?zanych z procedur? wspólnego udzielenia zamówienia, 24 Państwa Cz?onkowskie i Komisja Europejska wybra?y tymczasow? ?wspólnotow? platform? aukcyjn?, któr? zosta?a Gie?da EEX w Lipsku. Platforma wspólnotowa zosta?a wybrana na okres 3 lat, z mo?liwo?ci? przed?u?enia o jeden dodatkowy rok, ale kontrakt mo?e wygasn?? je?li wybrany zostanie nast?pca platformy tymczasowej. Gie?da EEX zosta?a równie? wybrana jako tymczasowa i docelowa niemiecka platforma opt- out. Gie?da ?ICE w Londynie zosta?a zakontraktowana przez?Wielk? Brytani? na okres 3 lat z mo?liwo?ci? przed?u?enia na okres kolejnych dwóch lat.

?

[1] Rozporz?dzenie Komisji (UE) nr 1031/2010 z dnia 12?listopada 2010?r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozosta?ych aspektów sprzeda?y na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy?2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i?Rady ustanawiaj?cej system handlu przydzia?ami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.

?

5 Jak cz?sto b?d? odbywa?y si? aukcje uprawnień do emisji?

Harmonogram sprzeda?y uprawnień na aukcjach ustalony jest w kalendarzach aukcji. Na rok 2015 gie?da EEX oraz ICE/ ECX opublikowa?y ju? kalendarz aukcji.

Szczegó?owe informacje na stronie www.eex.com oraz www.ice.com oraz w zak?adce Harmonogram aukcji.

Wolumen uprawnień przeznaczony do sprzeda?y na wszystkich aukcjach ma by? roz?o?ony równomiernie w trakcie roku kalendarzowego, ze zmniejszon? cz?stotliwo?ci? w czasie okresu wakacyjnego i uwzgl?dniaj?c brak aukcji w czasie ?wi?t Bo?ego Narodzenia i Nowego Roku.

6 Kto jest uprawniony do sk?adania ofert na aukcjach?

Rozporz?dzenie Aukcyjne na podstawie art. 18 okre?la grupy podmiotów, które s? upowa?nione do ubiegania si? o dopuszczenie do udzia?u w aukcjach uprawnień do emisji.

Ka?dy operator instalacji znajduj?cej si? w systemie EU ETS lub operator statków powietrznych, sk?adaj?cy oferty w swoim w?asnym imieniu, w tym równie? wszelkie jednostki dominuj?ce, zale?ne lub powi?zane wchodz?ce w sk?ad tej samej grupy przedsi?biorstw co operator lub operator statków powietrznych s? uprawnione do ubiegania si? o dopuszczenie do sk?adania ofert na aukcjach. Ponadto operatorzy mog? tworzy? ugrupowania gospodarcze w celu sk?adania ofert poprzez agentów w ich imieniu. Równie? przedsi?biorstwa inwestycyjne oraz instytucje kredytowe upowa?nione i regulowane na podstawie prawa UE oraz po?rednicy, którym zosta?o wydane pozwolenie przez w?a?ciwy organ krajowy mog? ubiega? si? o dopuszczenie do udzia?u w aukcjach.

Rozporz?dzenie Aukcyjne okre?la, ?e ani prowadz?cy aukcje, ani platforma aukcyjna, monitoruj?cy aukcj? lub ich personel nie mog? ubiega? si? o dopuszczenie do sk?adania ofert na aukcjach uprawnień do emisji i nie s? uprawnione do uczestnictwa w aukcjach.

Platforma aukcyjna musi rozwa?y? ka?de zg?oszenie o dopuszczenie do uczestnictwa w aukcjach w celu zapobiegania wykorzystania aukcji w niew?a?ciwych celach m.in. prania brudnych pieni?dzy, finansowania terroryzmu, dzia?alno?ci przest?pczej lub nadu?y? na rynku.

7 W jaki sposób Rozporz?dzenie Aukcyjne zapewnia sprawiedliwe i prawid?owo przeprowadzone aukcje uprawnień do emisji?

Sprawiedliwe i prawid?owe przeprowadzenie aukcji uprawnień do emisji zosta?o zapewnione poprzez przepisy Rozporz?dzenia Aukcyjnego dotycz?ce dost?pu do aukcji oraz przepisy dotycz?ce kalendarza aukcji. Platforma aukcyjna jest np. zobowi?zana do sprawdzenia klienta przed udzieleniem dost?pu dla jakiegokolwiek potencjalnego uczestnika aukcji.

Ponadto platforma aukcyjna musi dzia?a? na tzw. rynku regulowanym, który zapewni spe?nienie surowych norm i który b?dzie nadzorowany przez w?a?ciwy organ krajowy dla rynku finansowego w Państwie Cz?onkowskim UE, w którym si? znajduje.

Rozporz?dzenie Aukcyjne zawiera szczegó?owe przepisy dotycz?ce zmniejszenia ryzyka zachowań antykonkurencyjnych. W zale?no?ci od sprzedawanego produktu, aukcje b?d? obj?te albo przez Dyrektyw? w sprawie nadu?y? na rynku [MAD, Market Abuse Directive[1]] lub przez szczegó?owe przepisy, które zapewni? równowa?n? ochron?.

W celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania klientów Rozporz?dzenie Aukcyjne ustanawia równie? wymóg uzyskania zezwolenia oraz ustala zasady dla po?redników w przypadku, gdy nie s? obj?ci takimi przepisami przewidzianymi zakresem prawodawstwa finansowego UE. Ustalenie ram ?prawnych takich zezwoleń dla po?redników jest opcjonalne dla państw cz?onkowskich.

?

[1] Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadu?y? rynkowych). Celem dyrektywy jest? zapewnienie integralno?ci rynków finansowych Wspólnoty i zwi?kszenie zaufania inwestorów do tych rynków.?

8 Kto b?dzie monitoruj?cym aukcj?? W jaki sposób zostanie wybrany? Jaka b?dzie jego rola?

Zgodnie z Rozporz?dzeniem aukcyjnym zostanie wybrany jeden niezale?ny monitoruj?cy dla wszystkich aukcji przeprowadzanych na wszystkich platformach aukcyjnych. Monitoruj?cy aukcj? ma zosta? wybrany w drodze procedury zamówień publicznych przeprowadzonej wspólnie przez Komisj? oraz Państwa Cz?onkowskie.

Dotychczas w 2012 i 2013 og?oszone zosta?y dwa przetargi na monitoruj?cego aukcj?, jednak ?aden z nich nie zosta? rozstrzygni?ty. Komisja oraz Państwa Cz?onkowskie oceniaj? dalsze mo?liwo?ci dzia?ania w tym temacie.

Monitoruj?cy aukcj? b?dzie pe?ni? kluczow? rol? w nadzorowaniu aukcji. Ka?dego miesi?ca monitoruj?cy powinien przedstawi? Państwom cz?onkowskim i Komisji raport na temat wszystkich aukcji z danego miesi?ca. Monitoruj?cy aukcj? przygotowuje równie? roczny skonsolidowany raport na temat funkcjonowania aukcji uwzgl?dniaj?c ka?dy przypadek antykonkurencyjnego zachowania lub nadu?y? na rynku, oraz wp?ywu aukcji na wtórny rynek uprawnień do emisji. Publicznie dost?pne wersje tych raportów b?d? publikowane na stronie internetowej? Komisji.

Monitoruj?cy aukcj? mo?e równie? zosta? poproszony o przygotowanie dodatkowych raportów?ad hoc?na temat konkretnych kwestii dotycz?cych aukcji. Ponadto w ?wietle podejrzeń o z?amaniu przepisów rozporz?dzenia aukcyjnego przez platform? aukcyjn?, monitoruj?cy jest zobowi?zany do przygotowania raportu wskazuj?cego charakter naruszenia, sformu?owania zaleceń oraz je?eli b?dzie to stosowne mo?e zaleci? zawieszenie aukcji.

9 Kto b?dzie nadzorowa? aukcj?? W jaki sposób?

Dwa oddzielne organy b?d? nadzorowa?y aukcj?.

  • Monitoruj?cy aukcj? b?dzie odpowiedzialny za przekazywanie Komisji i Państwom Cz?onkowskim raportów na temat funkcjonowania wszystkich aukcji odbywaj?cych si? na wszystkich platformach.
  • Za nadzorowanie platformy aukcyjnej w kraju w którym jest ona zlokalizowana b?dzie odpowiedzialny dodatkowo w?a?ciwy krajowy organ dla rynków finansowych Państwa Cz?onkowskiego.

Post?powanie firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych oraz innych osób upowa?nionych do sk?adania ofert w czyim? imieniu b?dzie równie? nadzorowane przez odpowiednie organy krajowe. Nadzór ten b?dzie obejmowa? wszelkie niezb?dne dochodzenia i oskar?enia dotycz?ce nadu?y? na rynku. Wyznaczone organy publiczne powinny ze sob? wspó?pracowa? w celu wype?nienia tych obowi?zków.

10 Jakie zmiany s? planowane po 2020 r.?

W kontek?cie przyj?cia Ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. liderzy UE zadecydowali
w pa?dzierniku 2014 r., o mo?liwo?ci kontynuacji bezp?atnego przydzia?u uprawnień do emisji po 2020 r. Zgodnie z przyj?tymi Konkluzjami Rady UE z 24 pa?dziernika 2014 r. państwa cz?onkowskie o PKB na mieszkańca poni?ej 60% ?redniej unijnej b?d? mog?y zadecydowa? o darmowym przydziale uprawnień do emisji po roku 2020 a? do 2030r. dla sektora energetycznego. W odniesieniu do udzia?u Państw Cz?onkowskich w aukcjach uprawnień to 90 % uprawnień, które b?d? sprzedawane na aukcjach ma zosta? rozdystrybuowane pomi?dzy państwa cz?onkowskie na podstawie zweryfikowanych emisji. Pozosta?e za? 10 % zostanie przydzielone państwom, których PKB na mieszkańca nie przekroczy 90% ?redniej unijnej w 2013 r. w oparciu o zasad? solidarno?ci, wzrostu i powi?zań mi?dzysystemowych.

Ponadto, planowane jest zreformowanie systemu EU ETS. Jednym z kluczowych elementów tej reformy b?dzie mechanizm zarz?dzania nadwy?k? uprawnień EUA, którego koncepcja zosta?a przedstawiona przez KE w dniu 22 stycznia 2014 r. w projekcie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz?cej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniaj?cej stabilno?? rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i zmieniaj?ca dyrektyw? 2003/87/WE. W?proponowanym rozwi?zaniu zak?ada si?, ?e przy wyst?pieniu du?ej nadwy?ki uprawnień na rynku dokonuje si? ich zdj?cia z puli aukcyjnej do specjalnie utworzonej rezerwy uprawnień (ang. Market Stability Reserve), natomiast w przypadku niedoboru uprawnień na rynku, uprawnienia z rezerwy zostaj? uwolnione i dodane do puli aukcyjnej. Wed?ug propozycji KE mechanizm zarz?dzania nadwy?k? uprawnień mia?by zacz?? dzia?a? od 2021 r.

三星福彩 石屏县| 庆阳市| 沂源县| 海口市| 齐齐哈尔市| 鹤壁市| 泰安市| 巨鹿县| 启东市| 关岭| 安福县| 苗栗县| 永安市| 荔波县| 柳林县| 滨海县| 萍乡市| 云阳县| 定结县| 张掖市| 台东县| 花莲县| 石渠县| 米易县| 潜山县| 凌海市| 石城县| 昭苏县| 昭通市| 尚志市| 南投市| 五河县| 克拉玛依市| 桐梓县| 社会| 镇平县| 高雄县| 民和| 菏泽市| 晴隆县| 大悟县|