Jeste? tutaj:

Materia?y do pobrania w kategorii: Opracowania

Drukuj

Materia?y przygotowane przez KASHUE-KOBIZE:

Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050

?Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050” jest g?ówn? publikacj? stanowi?c? punkt wyj?ciowy dla pozosta?ych cz?stkowych raportów prezentuj?cych sytuacj? Polski od pocz?tku okresu transformacji (1988 r.) do rozpocz?cia 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej COP24 (Conference of the Parties), która odby?a si? w grudniu 2018 r. w Katowicach Raport analizuje sytuacj? Polski w zakresie kwestii gospodarczych i ?rodowiskowych zwi?zanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz kszta?towania polityki klimatyczno-energetycznej na tle przemian spo?eczno-gospodarczych.

Climate for Poland Poland for Climate: 1988 – 2018 – 2050

?Climate for Poland Poland for Climate: 1988 – 2018 – 2050” is the main publication constituting the starting point for the others partial reports presenting Poland’s situation from the beginning of the transformation period (1988) to the start of the 24th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, called COP24 (Conference of the Parties), which took place in December 2018 in Katowice . This main report analyzes the situation of Poland in the area of economic and environmental issues related to the greenhouse gases emissions and future shape of the climate and energy policy on the background of socio-economic transformation.

Krótka historia dzia?ań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce

?Krótka historia dzia?ań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce” jest jednym z cz?stkowych raportów opublikowanych w ramach opracowania ?Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Raport ten ukazuje w skrócie najwa?niejsze elementy transformacji w Polsce oraz przedstawia g?ówne wyzwania w perspektywie krótko i d?ugookresowej w dziedzinie zmian klimatu.

Actions and challenges for climate protection in Poland – brief overview

?Actions and challenges for climate protection in Poland – brief overview” is one of the partial reports published as part of the study "Climate for Poland - Poland for Climate, 1988-2018-2050". This Report shows the most important elements of the transformation in Poland and presents the main challenges in the field of climate change in the short and long term.

Korzy?ci ?rodowiskowe wynikaj?ce z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzysz?cych emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jako?ci powietrza dla obszaru Polski

?Korzy?ci ?rodowiskowe wynikaj?ce z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzysz?cych emisji CO2. Analiza z wykorzystaniem modelu jako?ci powietrza dla obszaru Polski”. Jest jednym z cz?stkowych raportów opublikowanych w ramach opracowania ?Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Publikacja pokazuje wp?yw g?ównych zanieczyszczeń atmosfery powi?zanych z emisj? dwutlenku w?gla w kontek?cie planowanych dzia?ań redukcyjnych.

Environmental benefits resulting from the reduction of air pollution accompanying CO2 emissions. Analysis with the use of the air quality model for Poland

?Environmental benefits resulting from the reduction of air pollution accompanying CO2 emissions. Analysis with the use of the air quality model for Poland”. This is one of the partial reports published as part of the study "Climate for Poland - Poland for Climate, 1988-2018-2050". The publication shows the impact of major atmospheric pollution related to CO2 emissions in the context of future planned reduction measures.

Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS: 2030 – 2050

?Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS: 2030 – 2050”. Jest to jeden z cz?stkowych raportów opublikowanych w ramach opracowania ?Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Publikacja dokonuje diagnozy sytuacji w obszarze non-ETS, w sektorach transportu, komunalno-bytowym oraz rolnictwa, wskazuj?c jednocze?nie mo?liwo?ci realizacji ambitnych celów redukcyjnych w tych obszarach.

Challenges for Poland in the non-ETS sectors: 2030 – 2050

?Challenges for Poland in the non-ETS sectors: 2030 – 2050”. This is one of the partial reports published as part of the study "Climate for Poland - Poland for Climate, 1988-2018-2050". The publication make diagnosis of the situation in the non-ETS area, in the transport, municipal and household and agriculture sectors, while indicating the possibility of implementation of ambitious emission reduction targets in these areas.

Polska transformacja klimatyczno-energetyczna w liczbach

?Polska transformacja klimatyczno-energetyczna w liczbach”. Jest jedn? z cz??ci opublikowanych w ramach opracowania ?Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, 1988-2018-2050”. Publikacja przedstawia najwa?niejsze dane liczbowe zobrazowane wykresami dotycz?ce kwestii gospodarczych i ?rodowiskowych zwi?zanych z emisjami gazów cieplarnianych oraz kszta?towania polityki klimatyczno-energetycznej na tle przemian spo?eczno-gospodarczych w Polsce.

Polish transformation climate and energy in numbers

?Polish transformation climate and energy in numbers”. This is one of the partial reports published as part of the study "Climate for Poland - Poland for Climate, 1988-2018-2050". The publication presents the most important figures illustrated with charts regarding to economic and environmental issues related to greenhouse gas emissions and modelling the climate and energy policy against the background of socio-economic transformation in Poland.

PROJEKTY WSPóLNYCH WDRO?E? (JI) W POLSCE. STAN REALIZACJI I FUNKCJONOWANIA. RAPORT 2008-2012

Raport opracowany przez KOBiZE ma na celu przeanalizowanie funkcjonowania projektów JI w okresie 2008-2012, w którym projekty wspólnych wdro?eń (ang. Joint Implementation – JI) mog?y generowa? jednostki redukcji emisji (ang. Emission Reduction Units – ERU). Materia? zawiera charakterystyk? dotychczas zatwierdzonych projektów wspólnych wdro?eń w Polsce oraz stanowi jedyne tak kompleksowe podsumowanie ich realizacji (wg stanu na 1 czerwca 2014 r., uwzgl?dniaj?cego transfery jednostek wykonane w maju 2014 r.). W niniejszym Raporcie przeanalizowano funkcjonowanie 37 projektów JI zatwierdzonych w Polsce do 31 grudnia 2012 r.

JI PROJECTS IN POLAND. REPORT 2008-2012. EXECUTIVE SUMMARY

The National Centre for Emissions Management (KOBiZE) has elaborated a detailed analysis of the JI projects performance in Poland in the period of 2008-2012. It was based on the data and information gathered by KOBiZE which were valid on the 1st of June 2014, including the transfers from May of 2014. The main features of the projects’ realization were the multidirectional changes regarding their scope, potential, performance and achievements. This detailed analysis of the JI projects in 2008-2012 in Poland, available in Polish edition with charts and tables, is summarized by this Executive Summary.

WYKORZYSTANIE CER/ERU W EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE. CZ??? TRZECIA: ROK 2012 I PODSUMOWANIE 2008-2012

Analiza zosta?a opracowana w Krajowym O?rodku Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami i jest to jej cz??? trzecia, uwzgl?dniaj?ca dane za rok 2012 i stanowi?ca podsumowanie wykorzystania jednostek Kioto w drugiej fazie systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS – ang. European Union Emission Trading System), czyli w latach 2008-2012. Poprzednie cz??ci analizy, to: ”Wykorzystanie jednostek CER/ERU w EU ETS – analiza sytuacji w Polsce” – obejmuj?ca lata 2008-2009 oraz ?Wykorzystanie jednostek CER/ERU w EU ETS – analiza sytuacji w Polsce. Cz??? druga - lata 2010-2011”.
G?ównym celem analizy jest prezentacja przejrzystych danych dotycz?cych wykorzystania jednostek CER i ERU przez prowadz?cych instalacje obj?te systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce. Jednostki CER oraz ERU pochodz? odpowiednio z realizacji projektów w ramach mechanizmu czystego rozwoju (CDM – ang. Clean Development Mechanism) oraz mechanizmu wspólnych wdro?eń (JI – ang. Joint Implementation). Analiza ukazuje równie? t?o teoretyczne wykorzystania jednostek CER oraz ERU w EU ETS.

WYKORZYSTANIE CER/ERU W EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE Cz??? druga - lata 2010-2011

Analiza zosta?a opracowana w Krajowym O?rodku Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami (KOBiZE) i jest to jej cz??? druga, uwzgl?dniaj?ca dane za lata 2010-2011. G?ównym celem analizy jest prezentacja przejrzystych danych dotycz?cych wykorzystania jednostek po?wiadczonej redukcji emisji (CER – ang. Certified Emission Reduction units) oraz jednostek redukcji emisji (ERU – ang. Emission Reduction Units) przez prowadz?cych polskie instalacje obj?te wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS – ang. European Union Emission Trading Scheme). Jednostki CER oraz ERU pochodz? odpowiednio z realizacji projektów w ramach mechanizmów czystego rozwoju (CDM – ang. Clean Development Mechanism) oraz mechanizmu wspólnych wdro?eń (JI – ang. Joint Implementation). Analiza ukazuje równie? t?o teoretyczne wykorzystania jednostek CER oraz ERU w EU ETS.

MECHANIZMY RYNKOWE I POZARYNKOWE PO 2012 ROKU Opracowanie ?MECHANIZMY RYNKOWE I POZARYNKOWE PO 2012 ROKU

ma na celu przedstawienie istniej?cej sytuacji i zarysowanie perspektyw w kontek?cie polityki klimatycznej po roku 2012 dla wykorzystywanych globalnie mechanizmów rynkowych, ukierunkowanych na dzia?ania prowadz?ce do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Bior?c pod uwag? aktywne zaanga?owanie Polski w realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń (JI) szczególny nacisk po?o?ono na zobrazowanie dzia?ań w ramach mechanizmów projektowych, w tym krajowych projektów redukcji emisji.?
Przedmiotowe opracowanie porusza równie? szereg rozpatrywanych obecnie na ró?nych forach mechanizmów pozarynkowych, co umo?liwia ca?o?ciowe spojrzenie na podejmowane obecnie dzia?ania prowadz?ce do redukcji emisji w kontek?cie globalnej polityki klimatycznej, skoncentrowanej g?ównie na forum Konwencji Klimatycznej ONZ.

JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND

Opracowanie ?JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND” stanowi angielskoj?zyczn? wersj? cz??ci drugiego wydania przewodnika ?Projekty wspólnych wdro?eń – mo?liwo?ci realizacji w Polsce”, który powsta? w grudniu 2011 r. Przet?umaczona cz??? przewodnika (odpowiadaj?ca rozdzia?owi 4 wersji polskoj?zycznej) dotyczy kluczowych wytycznych proceduralnych, których celem jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń w Polsce. Drugie wydanie przewodnika przygotowano przede wszystkim w zwi?zku ze zmianami prawa krajowego, jakie wprowadzono w 2010 i 2011 roku, czyli nowelizacj? ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z pó?n. zm.). Wprowadzone zmiany w ww. legislacji krajowej maj? umo?liwi? realizacj? i zatwierdzanie projektów (m.in. z zakresu energetyki odnawialnej), które wp?ywaj? na obni?enie emisji gazów cieplarnianych z instalacji obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji, jako projekty wspólnych wdro?eń (JI).

WYBRANE OBOWI?ZKI SPRAWOZDAWCZE WYNIKAJ?CE Z PRZEPISóW PRAWA MI?DZYNARODOWEGO, UNIJNEGO ORAZ KRAJOWEGO W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA

Opracowanie zawiera zbiór obowi?zków sprawozdawczych wynikaj?cych z prawa mi?dzynarodowego, unijnego i krajowego w zakresie ochrony powietrza na?o?onych na Polsk? i podmioty. Po przeanalizowaniu postanowień zawartych w ró?nych aktach prawnych wskazano mi?dzy innymi: zakres informacji obj?tych raportowaniem, podstaw? prawn? danego obowi?zku sprawozdawczego, inne przepisy, z których obowi?zek sprawozdawczy wynika oraz jednostki odpowiedzialne za jego wykonanie.

Opracowanie, dzi?ki obszernym informacjom, szerokiemu zakresowi tematycznemu oraz interaktywnemu charakterowi, mo?e stanowi? pomocne narz?dzie przy wywi?zaniu si? z obowi?zków sprawozdawczych zarówno dla w?a?ciwych jednostek Polski (na które odpowiednie obowi?zki sprawozdawcze s? na?o?one), jak i dla podmiotów.

PROJEKTY WSPóLNYCH WDRO?E? – MO?LIWO?CI REALIZACJI W POLSCE

Aktualizacja przewodnika ?Projekty Wspólnych Wdro?eń – mo?liwo?ci realizacji w Polsce” zosta?a przygotowana w Krajowym O?rodku Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami (KOBiZE). G?ównym celem przewodnika jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń w Polsce.?
Aktualizacj? przygotowano przede wszystkim w zwi?zku ze zmianami prawa krajowego, jakie wprowadzono w 2010 i 2011 roku, czyli nowelizacj? ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z pó?n. zm.).
Wprowadzone zmiany w ww. legislacji krajowej maj? umo?liwi? realizacj? i zatwierdzanie projektów (m.in. z zakresu energetyki odnawialnej), które wp?ywaj? na obni?enie emisji gazów cieplarnianych z instalacji obj?tych systemem handlu uprawnieniami do emisji, jako projekty wspólnych wdro?eń (JI).???
W drugim wydaniu przewodnika dla inwestorów poza uaktualnieniem informacji z zakresu prawodawstwa krajowego (wspomniane powy?ej ustawy) i zwi?zan? z tym modyfikacj? procedury zatwierdzania projektów JI, uwzgl?dniono równie? zmiany zaistnia?e w przepisach wspólnotowych i mi?dzynarodowych.

ANALIZA WP?YWU OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK CER/ERU Z PROJEKTóW REDUKUJ?CYCH GAZY PRZEMYS?OWE NA RYNEK W?GLOWY I CEN? UPRAWNIE? DO EMISJI

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie g?ównych uwarunkowań dotycz?cych dodatkowego ograniczenia wykorzystania na terenie UE mechanizmów offsetowych jakimi s? jednostki CER/ERU, próba analizy wp?ywu takiego ograniczenia na sytuacj? w EU ETS i non-ETS. W opracowaniu dokonano próby oszacowania wyst?pienia potencjalnych niedoborów lub nadpoda?y jednostek CER/ERU w okresie 2008-2020, po uwzgl?dnieniu zmian na skutek wprowadzenia ograniczeń w wykorzystaniu jednostek CER/ERU pochodz?cych z projektów redukuj?cych gazy przemys?owe takie jak: HFC-23, N2O oraz ich wp?yw na ceny uprawnień do emisji CO2 (EUA).

WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK CER/ERU w EU ETS – ANALIZA SYTUACJI W POLSCE

Celem analizy jest prezentacja przejrzystych danych dotycz?cych wykorzystania jednostek po?wiadczonej redukcji emisji (CER – ang. Certified Emission Reduction units) oraz jednostek redukcji emisji (ERU – ang. Emission Reduction Units) przez prowadz?cych polskie instalacje obj?te wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS – ang. European Union Emission Trading Scheme) w latach 2008 i 2009. Jednostki CER oraz ERU pochodz? odpowiednio z realizacji projektów w ramach mechanizmów czystego rozwoju (CDM – ang. Clean Development Mechanism) oraz mechanizmu wspólnych wdro?eń (JI – ang. Joint Implementation). Analiza ukazuje równie? t?o teoretyczne wykorzystania jednostek CER oraz ERU w EU ETS.

ZASADY MONITOROWANIA EMISJI GAZóW CIEPLARNIANYCH Z DODATKOWYCH DZIA?ALNO?CI W??CZONYCH DO EU ETS

T?umaczenie przedstawia zasady monitorowania emisji gazów cieplarnianych z dodatkowych dzia?alno?ci w??czonych do systemu handlu uprawnieniami do emisj i w oparciu o Dyrektyw? Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Materia?em wyj?ciowym dla niniejszego t?umaczenia s? za??czniki nr XIX-XXIV wst?pnej, angloj?zycznej wersj i Decyzji Komisji ustanawiaj?cej wytyczne dotycz?ce monitorowania i sprawozdawczo?ci w zakresie emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z dyrektyw? 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

JOINT IMPLEMENTATION PROJECTS – POSSIBILITIES FOR REALIZATION IN POLAND

Niniejsze opracowanie stanowi przet?umaczony na j?zyk angielski wyci?g z przygotowanego w maju 2010 roku przez KASHUE-KOBIZE?opracowania pt.: ?PROJEKTY WSPóLNYCH WDRO?E? – MO?LIWO?CI REALIZACJI W POLSCE”. Przet?umaczona cz??? przewodnika (odpowiadaj?ca rozdzia?owi 4), dotyczy kluczowych wytycznych proceduralnych, których celem jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń w Polsce.?
Niniejszy dokument ukazuje podstawowe uwarunkowania proceduralno-prawne na poziomie mi?dzynarodowym i krajowym, konieczne do spe?nienia, aby skutecznie wnioskowa? o zatwierdzenie projektu wspólnych wdro?eń w Polsce, a nast?pnie go wdro?y?.

PROJEKTY WSPóLNYCH WDRO?E? – MO?LIWO?CI REALIZACJI W POLSCE

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie wsparcia dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych realizacj? projektów w ramach mechanizmu wspólnych wdro?eń w Polsce.?
Przewodnik ukazuje podstawowe uwarunkowania proceduralno-prawne na poziomie mi?dzynarodowym i krajowym, konieczne do spe?nienia, aby skutecznie wnioskowa? o zatwierdzenie projektu wspólnych wdro?eń w Polsce, a nast?pnie go wdro?y?. Pokazuje równie? dotychczasowe do?wiadczenia z wdra?ania tego rodzaju projektów, zapewniaj?c tym samym przekrojowy ?know-how” dla potencjalnych projektodawców.
Ponadto przewodnik zawiera podstawowe informacje dotycz?ce rynku w?glowego w Polsce i na ?wiecie, a tak?e przedstawia zagadnienia dotycz?ce mechanizmów elastycznych oraz zasady wykorzystywania jednostek CER i ERU w ramach EU ETS, które stanowi? t?o teoretyczne opracowania, umo?liwiaj?ce zapoznanie si? z t? tematyk? osobom, które wcze?niej nie mia?y z ni? styczno?ci.

METODYKA WRAZ Z PRZYK?ADOWYM OBLICZENIEM ?LIMITU” KRAJOWEJ EMISJI GAZóW CIEPLARNIANYCH DLA POLSKI NA LATA 2013-2020 (dyrektywa EU ETS i decyzja non-ETS)

Niniejsze opracowanie stanowi prób? oszacowania ca?kowitego ?limitu” krajowej emisji gazów cieplarnianych na lata 2013-2020 w podziale na system?EU ETS oraz obszar non-ETS. Konstrukcja pakietu uniemo?liwia precyzyjne wyznaczenie krajowego limitu emisji. Limit emisji w uj?ciu krajowym wyst?puje wy??cznie w obszarze non-ETS. Natomiast w obszarze EU ETS wyst?puje jeden wspólny limit obejmuj?cy wszystkie państwa cz?onkowskie Unii Europejskiej. Liczne wzajemne powi?zania dyrektywy EU ETS i decyzji non-ETS, stopień z?o?ono?ci tych aktów prawnych oraz tocz?ce si? prace w Komisji Europejskiej nad przygotowaniem i wydaniem aktów wykonawczych powoduj?, ?e obliczenie ?limitu” emisji gazów cieplarnianych na poziomie kraju jest procesem skomplikowanym i na dzień dzisiejszy mo?e mie? jedynie charakter szacunkowy. Niniejsza analiza pokazuje wi?c jedynie mo?liwy sposób takiego obliczenia, podaje przyk?adowe wyniki wyra?one wielko?ci? emisji oraz warto?ci? limitów/uprawnień, jak równie? wskazuje na zale?no?? pomi?dzy mechanizmami przydzia?u uprawnień do emisji, a konsekwencjami gospodarczymi dla Polski. Dokument mo?e by? pomocny w lepszym zrozumieniu wynikaj?cych z pakietu energetyczno-klimatycznego mechanizmów wyznaczaj?cych krajowe ?limity” emisji, oraz przy optymalizacji podejmowanych dzia?ań zmierzaj?cych do osi?gni?cia dalszych redukcji emisji gazów cieplarnianych.

AUKCJE UPRAWNIE? DO EMISJI W EU ETS W OKRESIE 2013-2020 zgodnie z dyrektyw? 2009/29/WE

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, przede wszystkim uczestnikom EU ETS, nowych uwarunkowań w funkcjonowaniu europejskiego rynku emisji CO2, zwi?zanych z wprowadzeniem mechanizmu aukcji, jako podstawowej metody rozdzia?u uprawnień do emisji po 2013 roku poprzez przybli?enie kluczowych aspektów projektowanego w UE mechanizmu aukcyjnego i lepszego przygotowania si? polskich podmiotów do uczestnictwa w aukcji. Opracowanie sk?ada si? z szeregu technicznych aspektów organizacji procesu aukcji w EU ETS w okresie 2013-2020, w kontek?cie g?ównych za?o?eń przygotowywanego przez Komisj? Europejsk? rozporz?dzenia o aukcjach, z których do najwa?niejszych mo?na zaliczy?: model, format i kalendarz aukcji, formy uczestnictwa oraz instrumenty zabezpieczaj?ce prawid?owe funkcjonowanie aukcji. Ponadto materia? zawiera charakterystyk? rynku wtórnego obrotu uprawnieniami do emisji, z uwzgl?dnieniem roli podmiotów i instrumentów finansowych tworz?cych ten rynek, a tak?e informacje dotycz?ce przebiegu prac Komisji Europejskiej nad wy?ej wymienionym aktem prawnym.

WYBRANE ASPEKTY WDRA?ANIA PAKIETU ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNEGO (DYREKTYWA EU ETS I DECYZJA NON-ETS

Celem opracowania jest pomoc w zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania pakietu, przybli?y? uwarunkowania zwi?zane z wdra?aniem jego postanowień. Opracowanie zawiera informacje o najwa?niejszych aspektach wdra?ania pakietu energetyczno-klimatycznego, do których mo?emy zaliczy?: aukcj? - jako podstawow? metod? rozdzia?u uprawnień do emisji w systemie EU ETS w latach 2013-2020; wska?niki emisji – jako podstaw? przydzia?ów bezp?atnych uprawnień; derogacje dla elektroenergetyki – jako wyj?tek od konieczno?ci zakupu uprawnień na aukcjach oraz ucieczk? emisji. Ponadto materia? zawiera przyk?adowe sposoby wyliczenia: ca?kowitego krajowego limitu emisji? w okresie 2013-2020; puli uprawnień dost?pnych w systemie EU ETS w Unii Europejskiej i Polsce; limitów emisji dla Polski w obszarze non-ETS oraz mo?liwo?ci wykorzystania jednostek CER/ERU, zarówno w systemie EU ETS, jak i w obszarze non-ETS.

ZJAWISKO UCIECZKI EMISJI W SEKTORACH ENERGOCH?ONNYCH W POLSCE W KONTEK?CIE ZMIAN WPROWADZANYCH W SYSTEMIE EU ETS NA LATA 2013-2020

Opracowanie zawiera analiz? zagadnień zwi?zanych z ucieczk? emisji, jako zjawiska, które mo?e nast?powa? w sektorach energoch?onnych, obj?tych systemem EU ETS. Materia? zawiera informacje o wynikaj?cych z dyrektywy EU ETS bie??cych i przysz?ych zadaniach dla Komisji Europejskiej i Polski, które mog? zapobiec zjawisku przenoszenia produkcji z sektorów obj?tych handlem uprawnieniami do emisji do krajów trzecich. W opracowaniu dokonano równie? próby oszacowania sektorów przemys?owych w Polsce, które pod wp?ywem zmian w systemie EU ETS mog? by? nara?one na utrat? konkurencyjno?ci i ucieczk? emisji. Praca zawiera równie? omówienie analiz niemieckiej i brytyjskiej, dotycz?cych sektorów zagro?onych ucieczk? emisji w tych krajach.

PODSTAWOWE INFORMACJE O WSPóLNOTOWYM SYSTEMIE HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA OPERATORóW LOTNICZYCH

Opracowanie zosta?o przygotowane na podstawie dyrektywy 2008/101/WE, zmieniaj?c? dyrektyw? 2003/87/WE, na mocy której operatorzy statków powietrznych zostaj? w??czeni do wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. W materiale mo?na znale?? podstawowe informacje dotycz?ce realizacji zadań wynikaj?cych z dyrektywy, dotycz?cych m.in.: weryfikacji operatorów statków powietrznych przypisanych do Polski czy te? przygotowania przez operatorów statków powietrznych planów monitorowania emisji rocznych oraz tonokilometrów. Przewodnik ten ma za zadanie przedstawi? podmiotom, zaanga?owanym w prace dotycz?ce w??czenia sektora lotnictwa cywilnego do EU ETS, dzia?ania jakie b?d? musia?y zosta? zrealizowane oraz? ramy czasowe przewidziane na realizacj? tych dzia?ań, które maj? przyczyni? si? do wype?nienia? celów dyrektywy.

ZADANIA WYNIKAJ?CE Z NOWYCH REGULACJI DOTYCZ?CYCH REDUKCJI EMISJI GAZóW CIEPLARNIANYCH W UNII EUROPEJSKIEJ (DYREKTYWA EU ETS & DECYZJA NON-ETS)

Opracowanie zawiera omówienie zadań wynikaj?cych z przyj?tej w grudniu 2008 r. dyrektywy EU ETS i decyzji non-ETS, wraz z harmonogramem prac nad ich realizacj?. Te dwa akty prawne, zawieraj?ce regulacje dotycz?ce redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej s? kluczowymi elementami przyj?tego pakietu energetyczno-klimatycznego. Okre?laj? ramy prawne zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych, ustanawiaj?c w praktyce limity emisji dla poszczególnych państw cz?onkowskich UE. W? materiale zawarte s? zadania i harmonogram prac? Komisji Europejskiej, a tak?e szczegó?owe zadania i ?rodki ich wykonania dla Polski, zwi?zane z wdro?eniem dyrektywy EU ETS i decyzji non-ETS.

MO?LIWO?CI REALIZACJI PROJEKTóW CDM W CHINACH

Opracowanie jest adresowane do wszystkich poszukuj?cych podstawowych informacji o mo?liwo?ciach zaanga?owania polskich instytucji w projekty zmniejszaj?ce emisj? gazów cieplarnianych – realizowane w ramach mechanizmu czystego rozwoju (Clean Development Mechanizm – CDM), tj. m.in. do pracowników administracji zwi?zanych z ochron? ?rodowiska, inwestorów poszukuj?cych nowych mo?liwo?ci rozwoju biznesu czy operatorów poszukuj?cych dodatkowych jednostek rozliczeniowych. W opracowaniu omówiono m.in.: podstawowe akty prawne reguluj?ce zasady prowadzenia projektów CDM; informacje na temat formalnego i technicznego przebiegu procesu prowadzenia projektu; mechanizmy generowania jednostek CER oraz sposób ich wykorzystania. Ponadto, w materiale omówiono szczegó?owe wymagania i uwarunkowania zwi?zane z realizacj? projektów CDM w Chinach.

三星福彩 衡东县| 浑源县| 姜堰市| 珲春市| 中宁县| 阳江市| 沁水县| 九龙坡区| 邳州市| 犍为县| 延庆县| 盘锦市| 武汉市| 美姑县| 潼关县| 汽车| 荔波县| 昆明市| 山东省| 莱芜市| 浦城县| 哈尔滨市| 沈阳市| 格尔木市| 内江市| 松原市| 微山县| 沈阳市| 娄底市| 闻喜县| 攀枝花市| 苗栗县| 福海县| 扬州市| 阳西县| 防城港市| 油尖旺区| 五台县| 民丰县| 韶山市| 永年县|