Jeste? tutaj:

O nas

Drukuj

Krajowy O?rodek Bilansowania i Zarz?dzania Emisjami (KOBiZE, Krajowy o?rodek) wykonuje zadania okre?lone przede wszystkim dwoma ustawami:

  • ustaw? z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i?innych substancji[1] ,
  • ustaw? z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych[2] .

Na mocy?ustawy o systemie zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, realizacja zadań Krajowego o?rodka odbywa si? w strukturze organizacyjnej Instytutu Ochrony ?rodowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (IO?-PIB). Krajowy o?rodek zosta? powo?any do wype?niania zobowi?zań, wynikaj?cych m.in. z dyrektyw unijnych i z uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z zapisami ustawowymi nadzór nad Krajowym o?rodkiem jest sprawowany przez Ministra Klimatu.

Jednym z podstawowych zadań KOBiZE jest administrowanie unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (European Union Emission Trading SystemEU ETS) w Polsce, w tym prowadzenie polskiej cz??? unijnego rejestru uprawnień do emisji.

KOBiZE prowadzi Krajow? baz?, w której zbierane s? dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Baza ta jest stale udoskonalanym narz?dziem oferuj?cym unikalne informacje o ?ród?ach emisji wraz z lokalizacj? ?róde? i?parametrami dzia?ania poszczególnych instalacji. Umo?liwia ona tym samym uzyskanie dok?adnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez podmioty w ramach corocznej sprawozdawczo?ci.

Z uwagi na zobowi?zania mi?dzynarodowe i krajowe w zakresie sprawozdawczo?ci, wa?nym aspektem pracy KOBiZE jest wykonywanie corocznych, krajowych inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i innych substancji W KOBiZE opracowywane s? tak?e analizy i raporty, a tak?e zestawienia danych o emisjach na u?ytek administracji rz?dowej, samorz?dowej oraz zainteresowanych podmiotów.

Krajowy o?rodek dzia?a tak?e jako wsparcie merytoryczne Ministerstwa Klimatu oraz innych zainteresowanych resortów w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, zarz?dzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz niektórych aspektów Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), jak te? innych, ratyfikowanych przez Polsk?, konwencji zwi?zanych z jako?ci? powietrza. Wa?nym elementem codziennej pracy zespo?u KOBiZE s? bie??ce kontakty z?jednostkami samorz?du terytorialnego i gospodarczego oraz podmiotami gospodarczymi a tak?e udzielanie informacji i?wyja?nień w zakresie obj?tym dzia?alno?ci? KOBiZE.

KOBiZE wykonuje tak?e zadania dotycz?ce m.in. przygotowywania projekcji emisji gazów cieplarnianych, okre?lania metodyk szacowania wielko?ci emisji i wska?ników emisji oraz analiz dotycz?cych rozdzia?u uprawnień do emisji w?ród uczestników EU ETS. Ponadto KOBiZE systematycznie organizuje szkolenia w?zakresie funkcjonowania EU ETS czy Krajowej bazy danych o emisjach gazów cieplarnianych, dla instytucji i?zainteresowanych podmiotów gospodarczych .

?

[1] t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1201.

[2]?t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1271.

三星福彩 准格尔旗| 盐亭县| 旬阳县| 南木林县| 莆田市| 大竹县| 松江区| 炎陵县| 四子王旗| 浦东新区| 原阳县| 吉木萨尔县| 新化县| 航空| 元江| 武山县| 吴忠市| 高台县| 平顶山市| 墨竹工卡县| 星座| 巧家县| 武穴市| 木兰县| 乌兰县| 友谊县| 咸宁市| 宁陕县| 隆尧县| 株洲县| 贵定县| 娄烦县| 新安县| 澄江县| 油尖旺区| 平阳县| 浦县| 蓬溪县| 当涂县| 德惠市| 陵水|